Podnikajúca osoba

Správca dane Mesto Trenčín stanovuje množstvový zber pre právnickú osobu a podnikateľa nasledovne:

Objem zbernej nádoby v litroch Frekvencia vývozu Sadzba poplatku v €/liter Poplatok v €/rok
120 1x za dva týždne 0,024594 76,73
120 1 x týždenne 0,024594 153,46
120 2 x týždenne 0,024594 306,93
240 1 x týždenne 0,023121 288,55
240 2 x týždenne 0,023121 577,10
1 100 1 x týždenne 0,013279 759,55
1 100 2 x týždenne 0,013279 1519,11
1 100 3 x týždenne 0,013279 2278,67
100 – vrecia 1 x týždenne 0,02670 138,84
100 – vrecia 1 x denne 0,02670 974,55
3000 1 x denne 0,012076 1883,85
5000 1 x týždenne 0,012076 3139,76

 

Vybavuje: Útvar ekonomický – oddelenie daní a poplatkov
meno:
Bc. Katarína Tomášková
tel.: 032/6504203
e-mail: odpady@trencin.sk
spôsob vybavenia:
listinne, elektronicky, osobne v KC
doba vybavenia: v zákonnej lehote do 30 dní
potrebné doklady:
súvisiace predpisy: VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!