Podnikajúca osoba

Správca dane Mesto Trenčín stanovuje množstvový zber pre právnickú osobu a podnikateľa nasledovne:

Objem zbernej nádoby v litroch Frekvencia vývozu Sadzba poplatku v €/liter Poplatok v €/rok
120 1x za dva týždne 0,020081 62,65
120 1 x týždenne 0,020081 125,30
120 2 x týždenne 0,020081 250,61
240 1 x týždenne 0,018878 235,59
240 2 x týždenne 0,018878 471,19
1 100 1 x týždenne 0,010843 620,21
1 100 2 x týždenne 0,010843 1240,43
1 100 3 x týždenne 0,010843 1860,65
100 – vrecia 1 x týždenne 0,021286 110,68
100 – vrecia 1 x denne 0,021286 776,93
5000 1 x týždenne 0,00986 2563,60

 

Vybavuje: Útvar ekonomický – oddelenie daní a poplatkov
meno:
Bc. Katarína Tomášková
tel.: 032/6504203
e-mail: odpady@trencin.sk
spôsob vybavenia:
listinne, elektronicky, osobne v KC
doba vybavenia: v zákonnej lehote do 30 dní
potrebné doklady:
súvisiace predpisy: VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!