Podnikajúca osoba

Správca dane Mesto Trenčín stanovuje množstvový zber pre právnickú osobu a podnikateľa nasledovne:

Objem zbernej nádoby v litroch Frekvencia vývozu Sadzba poplatku v €/liter Poplatok v €/rok
120 1x za dva týždne 0,023093 72,05
120 1 x týždenne 0,023093 144,10
120 2 x týždenne 0,023093 288,20
240 1 x týždenne 0,021710 270,94
240 2 x týždenne 0,021710 541,88
1 100 1 x týždenne 0,012469 713,22
1 100 2 x týždenne 0,012469 1426,45
1 100 3 x týždenne 0,012469 2139,68
100 – vrecia 1 x týždenne 0,024479 127,29
100 – vrecia 1 x denne 0,024479 893,48
3000 1 x denne 0,011339 1768,88
5000 1 x týždenne 0,011339 2948,14

 

Vybavuje: Útvar ekonomický – oddelenie daní a poplatkov
meno:
Bc. Katarína Tomášková
tel.: 032/6504203
e-mail: odpady@trencin.sk
spôsob vybavenia:
listinne, elektronicky, osobne v KC
doba vybavenia: v zákonnej lehote do 30 dní
potrebné doklady:
súvisiace predpisy: VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!