Fyzická osoba žijúca v rodinnom dome

Správca dane Mesto Trenčín stanovuje množstvový zber pre osobu žijúcu v rodinnom dome nasledovne:

Minimálny objem nádoby KO frekvencia vývozu Sadzba poplatku v €/1 liter KO Poplatok v €/1 rok
120 litrov 1 x mesačne 0,024594 35,41
120 litrov 1 x 14 dní 0,024594 76,73
120 litrov 1 x týždenne 0,024594 153,46
240 litrov 1 x týždenne 0,023121 288,55
240 litrov 2 x týždenne 0,023121 577,10

Stanovený počet nádob a prislúchajúci interval vývozov k počtu poplatníkov je uvedený v platnom VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín.

 

Sadzba pre bionádoby

Objem nádoby BIO počet vývozov ročne Sadzba poplatku v €/1 liter BIO Poplatok 
120 litrov 35 0,01353 56,82 €/1 rok
240 litrov 35 0,01243 104,41 €/1 rok
120 litrové vrecia   0,01925 2,31 €/1 vrece

Vrecia na bioodpad si môže poplatník dokúpiť v Klientskom centre Mestského úradu Trenčín ako doplnkový vývoz.

 

Vybavuje: Útvar ekonomický – oddelenie daní a poplatkov
meno:
Bc. Katarína Tomášková
tel.: 032/6504 203
e-mail: odpady@trencin.sk
spôsob vybavenia:
listinne, elektronicky, osobne v KC
doba vybavenia: v zákonnej lehote do 30 dní
potrebné doklady:
súvisiace predpisy: VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
súvisiace služby: Harmonogram vývozu triedeného odpadu a bioodpadu

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!