Drobné stavebné odpady

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za KO a DSO.

Správca dane Mesto Trenčín stanovuje sadzbu poplatku: 0,09459€/kg za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín.

Drobný stavebný odpad sa odovzdáva na zbernom dvore a platba je v hotovosti priamo na zbernom dvore.

Vybavuje: Útvar ekonomický – oddelenie daní a poplatkov
meno:
Bc. Katarína Tomášková
tel.: 032/6504203
e-mail: odpady@trencin.sk
súvisiace predpisy: VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
súvisiace služby: Zberné dvory

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!