Budúci týždeň štyri komisie a VMČ Sever

28. 3. 2024

V utorok 2.apríla 2024 sa o 14.00 h v sobášnej sieni mestského úradu zíde Komisia športu.

V programe sú témy ako Športovec roka 2023 či informácia o športových akciách v apríli 2024.

V stredu 3. apríla 2024 sa o 13.00 h v sobášnej sieni mestského úradu stretnú členovia Komisie kultúry a cestovného ruchu.

V rámci programu sa vyjadria k žiadostiam o dotácie na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti na rok 2024.

Vo štvrtok 4. apríla 2024 zasadne o 14.30 h v malej zasadacej miestnosti kancelárie primátora (1. poschodie MsÚ Trenčín) Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku.

Zaujme stanovisko k bodom programu, medzi ktorými je napríklad aj návrh na zmenu a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), týkajúceho sa zásad hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Trenčín, vyhodnotenie ekonomických ukazovateľov za poskytované sociálne služby za rok 2023, či návrh zmeny VZN o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. Komisia prerokuje aj žiadosti o dotácie na aktivity v sociálnej a zdravotnej oblasti – grantové kolo 2024.

Mimoriadne zasadne aj Finančná a majetková komisia pri MsZ Trenčín. Stane sa tak vo štvrtok 4. apríla 2024 o 16.15 h v sobášnej sieni mestského úradu.

Komisia sa v rámci programu vyjadrení k žiadosti o spoluprácu pri realizácií podujatia Ľudové misie v meste Trenčín, bude sa venovať návrhu na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta Trenčín pre Súkromnú základnú školu pre žiakov s autizmom, L. Novomeského 11, témou bude aj vyhodnotenie ekonomických ukazovateľov za poskytované sociálne služby, či návrh zmeny a doplnenia VZN č. 8/2016 o sociálnych  službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. Členovia komisie zaujmú stanovisko k navrhovaným majetkovým prevodom a napríklad aj k návrhu na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2024.

Vo štvrtok 4. apríla 2024 je o 16.00 h v priestoroch SOŠ Pod Sokolice naplánované stretnutie Výboru mestskej časti Sever.

V programe sú najmä majetkové prevody. Občania opäť dostanú odpovede na svoje otázky z minulého zasadnutia VMČ a budú môcť tlmočiť svoje ďalšie podnety a požiadavky.

Zasadnutia komisií a výborov mestských častí sú verejné!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!