Povolenie ambulantného predaja

Ambulantný predaj  je zakázaný s výnimkou predaja povoleného Mestským úradom v Trenčíne, Útvarom ekonomickým.

Ambulantne sa môžu predávať:

 • knihy, denná a periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel
 • drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
 • spotrebné výrobky
 • jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny
 • ovocie a zelenina,
 • potraviny v súlade VZN č.6/2017 vrátane balených mrazených krémov a balenej zmrzliny
 • kvetiny, dreviny, priesady
 • žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
 • sladkovodné trhové ryby

Potrebné doklady

 • Žiadosť o vydanie povolenia ambulantného predaja
 • Čestné prehlásenia predajcu podľa typu tovaru a služieb, ktoré ponúka
 • Fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení kódu virtuálnej alebo on-line registračnej pokladne E-kasa klient (prípadne vzorový pokladničný blok) alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný pri predaji a poskytovaní služieb používať na evidenciu tržieb pokladnicu
 • Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (Nemocničná 4, tel.č.: 032/650 95 11) – v prípade predaja potravín, jedál a nápojov na priamu konzumáciu
 • Oznámenie o registrácií na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Trenčíne (Súdna 22, tel.č.: 032/652 21 23) – v prípade predaja originálne balených-nebalených potravín, ovocia a zeleniny

Príjem žiadostí

Klientske centrum MsÚ

Kontakt:
tel.:
032/6504 307
e-mail: obchod.kc@trencin.sk

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok:
miestny poplatok bez správneho poplatku

Súvisiace predpisy:

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!