Povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií

Za zvláštne užívanie pozemných komunikácií sa považuje

  • umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie letnej terasy
  • umiestnenie stavebného zariadenia,
  • umiestnenie predajného zariadenia,
  • umiestnenie prenosného reklamného zariadenia typu “A”,
  • umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
  • umiestnenie skládky.

Povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií na území mesta vydáva Mesto Trenčín, na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady

Podanie žiadosti

Klientske centrum MsÚ 

Kontakt:
Tel:
 032/6504 303
Email: zp.kc@trencin.sk

Doba vybavenia:  
do 30 dní

Správny poplatok
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Miestny poplatok

VZN 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!