Povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií

Za zvláštne užívanie pozemných komunikácií sa považuje:

  • umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie letnej terasy
  • umiestnenie stavebného zariadenia,
  • umiestnenie predajného zariadenia,
  • umiestnenie prenosného reklamného zariadenia typu “A”,
  • umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
  • umiestnenie skládky.

Povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií na území mesta vydáva Mesto Trenčín, na základe písomnej žiadosti.

 

Vybavuje: Útvar klientskeho centra a matriky
tel.: 032/6504 303
e-mail: zp.kc@trencin.sk
doba vybavenia: do 30 dní
správny poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov
poplatok za prenájom pozemku: Formou nájomnej zmluvy s Mestom Trenčín.
potrebné doklady:
  • Prílohy uvedené na žiadosti
miestny poplatok: VZN 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!