Daňové priznanie k dani za ubytovanie – FO

Čo je predmetom dane?

K podaniu daňového priznania k miestnej dani za ubytovanie by ste mali vedieť, že predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení (podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka). Patria sem okrem všetkých definovaných ubytovacích zariadení aj napr: rodinné domy, byty v bytových domoch, stavby slúžiace na viaceré účely a iné zariadenia poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe.

 

Vznik alebo zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť sa týka prevádzkovateľov zariadení, ktoré poskytujú prechodné odplatné ubytovanie.

 

Lehota podania daňového priznania

 • do 10 dní po skončení príslušného štvrťroku v priebehu kalendárneho roka

 

Potrebné doklady k podaniu daňového priznania

 • postačuje vypísať všetky údaje v zmysle daňového priznania k dani za ubytovanie

 

Upozornenie

Daň za ubytovanie platí prevádzkovateľ zariadenia na účet správcu dane bez vyrubenia daňovej povinnosti.

 

Daňová povinnosť

Nový daňovník vypíšete registračný list k dani za ubytovanie a následne Daňové priznanie k dani za ubytovanie za príslušný štvrťrok.

 

Platenie dane

Platenie dane za ubytovanie realizujte do 15 dní po skončení príslušného štvrťroku:

 • Bezhotovostne
  • Na číslo účtu, variabilný symbol a špecifický symbol v zmysle predmetného rozhodnutia.
 • V hotovosti
  • v klientskom centre MsÚ Trenčín,
  • Slovenskej pošte a.s.,
  • príslušnej banke

 

Sadzba dane za ubytovanie je uvedená vo VZN Mesta Trenčín 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Definície predmetnej dane sú uvedené v zákone 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku za KO a DSO v znení neskorších predpisov a vo VZN Mesta Trenčín 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Vybavuje: Útvar klientskeho centra a matriky
meno:
Mgr. Lenka Marouskova, Andrea Vetráková
tel.: 032/6504 310, 032/6504 303
e-mail: lenka.marouskova@trencin.sk, andrea.vetrakova@trencin.sk
spôsob vybavenia:
podľa typu podania – osobne, telefonicky, e-mailom, elektronicky, listinne
elektronický formulár: Daňové priznanie k dani za ubytovanie – FO (A7)
potrebné doklady:
súvisiace predpisy: zákon 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za Ko a DSO v znení neskorších predpisov a VZN 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v znení neskorších zmien a doplnkov

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!