Tento týždeň zasadnú tri komisie a dva výbory mestských častí

27. 11. 2023

Dnes, v pondelok 27. novebra 2023 bude o 16.00 h rokovať v sobášnej sieni Mestského úradu v Trenčíne Cyklokomisia.

V rámci programu sa členova komisie budú venovať napríklad aj návrhu rozpočtu mesta na budúci rok, či aktuálnemu stavu projektov „Cyklotrasa Pod Juhom – 3. Etapa” a „Cyklotrasa Laugaricio”.

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve Trenčín sa zíde v utorok 28. novembra 2023 o 13.00 h v sobášnej sieni MsÚ.

V programe na prerokovanie je aj informácia o stave projektu EHMK Trenčín 2026 a o aktivitách Kreatívneho inštitútu Trenčín, o návrhu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2024. členovia komisie sa vyjadria k žiadosti o.z. Občania pre Trenčín týkajúcej sa výpožičky KS Zlatovce. Komisia sa bude venovať aj vyhláseniu grantového kola na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti na rok 2024.

V stredu 29. novembra 2023 sa o 15.00 h v zasadacej miestnosti č. 109 na prízemí v budove Centra rozvoja mesta na Farskej ulici začne rokovanie Komisie finančnej a majetkovej.

Členovia komisie sa budú v rámci programu venovať napríklad aj majetkovým prevodom, návrhom všeobecne záväzných nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ale aj o miestnom poplatku za rozvoj a v neposlednom rade návrhu programového rozpočtu mesta na budúci rok.

V stredu 29. novembra 2023 sa o 16.00 h stretnú vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Trenčín (I. poschodie) aj poslanci Výboru mestskej časti Západ.

Vyjadria sa k žiadostiam odborných útvarov mestského úradu a budú sa venovať odpovediam na otázky obyvateľov a tiež im dajú možnosť predložiť nové podnety.

Vo štvrtok 30. novembra 2023 o 16.00 h v sobášnej sieni MsÚ mimoriadne zasadne aj Výbor mestskej časti Sever.

Poslanci sa stretnú najmä, aby zaujali stanovisko k návrhu budúcoročného rozpočtu mesta.

Zasadnutia komisií i výborov mestských častí sú verejné!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!