Karta pre seniorov

KARTA PRE SENIOROV je program samosprávy mesta Trenčín. Cieľom je prostredníctvom benefitov a zliav priblížiť trenčianskym seniorom tovary a služby ponúkané v meste a jeho blízkom okolí.

Created by Pressfoto - Freepik.com

 
Kto má nárok na vydanie KARTY PRE SENIOROV?

Občania s trvalým pobytom v meste Trenčín, ktorí sú poberateľmi predčasného, starobného alebo invalidného dôchodku, starší ako 60 rokov.   

 
Aké výhody KARTA PRE SENIOROV poskytuje svojim držiteľom?

Karta umožňuje jej držiteľom využívať so zľavami vybrané služby v oblasti kultúry, športu, relaxu, zdravia, stravovania a podobne.

Dôležité upozornenie: seniorskú zľavu si treba uplatňovať hneď pri objednávke.

 
Kde možno KARTU PRE SENIOROV uplatniť?

Zoznam prevádzok spolu s ich adresami, poskytovanými výhodami a možnosťou ich uplatnenia je zverejnený na internetovej stránke Mesta Trenčín:

Prevádzky poskytujúce benefity držiteľom KARTY PRE SENIOROV

Zoznam je priebežne aktualizovaný. Držiteľ karty ho zároveň dostane pri jej vydaní. Zmeny v zozname prevádzok sú zverejňované aj v mestských novinách INFO TRENČÍN.

 
Čo je potrebné pre vydanie KARTY PRE SENIOROV?

Senior, spĺňajúci kritériá uvedené vyššie, vyplní a v Klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne odovzdá žiadosť o vydanie karty. K nej musí priložiť aktuálnu fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm a uhradiť poplatok na krytie nákladov spojených s vydaním karty vo výške 1 €. Pri podávaní žiadosti o vydanie karty je potrebné preukázať sa dokladom totožnosti (občianskym preukazom).

 
Kde získať žiadosť pre vydanie KARTY PRE SENIOROV?

Žiadosti sú k dispozícii v Klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne, alebo si ich môžete stiahnuť tu:

 
Kde odovzdať vyplnené žiadosti pre vydanie KARTY PRE SENIOROV?

Vyplnenú žiadosť na vydanie karty spolu s fotografiou je možné odovzdať osobne v Klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne v otváracích hodinách, t. j. v pondelok až vo štvrtok od 8.00 do 16.30, v piatok od 8.00 do 14.00. Tu tiež žiadateľ uhradí poplatok spojený s vydaním karty.

 
Kedy a kde si možno KARTU PRE SENIOROV vyzdvihnúť?

Na základe vyplneného formulára s priloženou fotografiou a zaplateného poplatku bude žiadateľovi  v termíne približne 2 týždňov vydaná KARTA PRE SENIOROV, ktorú si vyzdvihne v Klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne, na všetkých očíslovaných pracoviskách.

 
Kedy je možné požiadať o vydanie karty?

Klientske centrum Mestského úradu v Trenčíne prijíma žiadosti a vydáva karty priebežne počas celého roka v riadnych otváracích hodinách, t. j. v pondelok až štvrtok od 8.00 do 16.30, v piatok od 8.00 do 14.00.

 
Je nutná pri vybavovaní karty osobná účasť žiadateľa?

Pri odovzdávaní žiadosti o vydanie karty sa každý žiadateľ musí preukázať dokladom totožnosti, a preto by mal prísť osobne. Žiadosť o vydanie karty však môže podať záujemca aj prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (stačí jeden z manželov).

 
Čo ak držiteľ kartu stratí?

Stratu, prípadne odcudzenie karty by mal jej držiteľ nahlásiť v Klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne, kde môže podať žiadosť o vydanie novej KARTY PRE SENIOROV.  Pri jej vybavovaní, rovnako ako pri vydaní prvej karty, bude potrebovať aj fotografiu o rozmeroch 3 x 3,5 cm, preukaz totožnosti a tiež musí uhradiť nanovo poplatok 1 € na krytie nákladov spojených s vydaním karty.     

 
Je platnosť a použitie karty nejako obmedzené?

Karta sa vydáva na dobu neurčitú a jej platnosť je neobmedzená. Karta je neprenosná a slúži na kúpu tovarov a služieb výhradne pre potreby jej držiteľa.

 
Sú zariadenia poskytujúce zľavy pre držiteľov kariet špeciálne označené?

Prevádzky, ktoré sa zapojili do tohto programu, dostali samolepku s logom KARTA PRE SENIOROV, ktorou by mali byť označené.

 
Kto určuje výšku zľavy a bonusy v jednotlivých prevádzkach? 

Výšku zliav a formu bonusov určuje výhradne ich poskytovateľ.

 
Je zoznam zariadení poskytujúcich zľavy pre držiteľov karty konečný?

Mesto Trenčín sa snaží pre držiteľov KARTY PRE SENIOROV vytvoriť zaujímavú paletu ponuky zliav a benefitov, preto bude zoznam poskytovateľov výhod pre seniorov priebežne aktualizovaný a dopĺňaný.

 
Ako môžem svoje zariadenie zapojiť do programu KARTA PRE SENIOROV?

Ak ste prevádzkovateľom zariadenia poskytujúceho tovary alebo služby a máte záujem zapojiť svoje zariadenie do programu KARTA PRE SENIOROV, pošlite nám správu na adresu seniorkarta@trencin.sk.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!