Prepravná služba Mesta Trenčín – sociálny taxík

Mesto Trenčín zabezpečuje občanom mesta Trenčín cestou Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. Piaristická č. 42, Trenčín prepravnú službu pre seniorov, imobilných a ťažko mobilných občanov.

Prepravná služba je služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu alebo potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.

Podmienky poskytovania prepravnej služby a úhrada za prepravnú službu je stanovená vo VZN č. 7/2009 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti mesta Trenčín, v znení neskorších zmien a doplnkov.

Prepravná služba sa poskytuje na celom území mesta Trenčín v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod. Výška úhrady za prepravnú službu sa určuje sumou 0,50 €/km prepravnej vzdialenosti. Stojné za každú začatú hodinu je 2 €.

Potrebné doklady

Prepravná služba sa poskytuje na základe písomnej žiadosti.

K žiadosti je potrebné doložiť:

  • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – prepravná služba
  • Posudok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ŤZP
  • Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom stave fyzickej osoby
  • Vyhlásenie občana, že mu nebol poskytnutý príspevok na kúpu motorového vozidla z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, viď. druhá strana žiadosti
  • Potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb – výška dôchodku (manžel, manželka) – fotokópia, posledná aktuálna

Podanie žiadostí

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

Kontakt:
tel: 032/ 6402 463

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!