Stanovenie času predaja a času prevádzky služieb

Všeobecný čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb v prevádzkarňach obchodu a služieb sa stanovuje od 06.00 hod. do 22.00 hod. Prevádzkový čas v prevádzkarňach s predajom periodickej a neperiodickej tlače a v predajniach potravín sa stanovuje  od 05.00 hod. do 24.00 hod.

Časovo neobmedzený prevádzkový čas je  v týchto prevádzkarňach:

 1. s predajom tovaru a poskytovaním služieb v obchodných domoch (napr. supermarkety, hypermarkety, obchodné centrá) mimo obytných zón,
 2. s predajom tovaru a poskytovaním služieb na čerpacích staniciach pohonných hmôt,
 3. s poskytovaním ubytovacích služieb.

Prevádzkový čas v prevádzkarňach s pohostinskou činnosťou  je stanovený takto:

 1. Centrálna mestská zóna (prevádzky umiestnené na Mierovom nám., Štúrovom nám., ulice Farská, Marka Aurélia, Matúšova, Hviezdoslavova, Jaselská, Vajanského, Rozmarínová, J.Braneckého,  Hviezdová, Kniežaťa Pribinu, Palackého, Hasičská, Železničná) 
  1. v dňoch pondelok až nedeľa od 06.00 hod. do 05.00 hod.
  2. v bytových domoch a nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie v dňoch pondelok až štvrtok, nedeľa od 08.00 hod. do 22.00 hod.,piatok, sobota od 08.00 hod. do 24.00 hod.

Prevádzkový čas letnej terasy je stanovený do 24.00 hod.

 1. Ostatné mestské časti s prevažnou funkciou bývania mimo centrálnej mestskej zóny
  1. v dňoch pondelok až štvrtok, nedeľa  od 06.00 hod. do 24.00 hod, piatok, sobota od 08.00 hod.  do 02.00 hod.
  2. v bytových domoch a nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie  v dňoch pondelok až nedeľa od 08.00 hod. do 22.00 hod.

Prevádzkový čas letnej terasy je stanovený do 22.00 hod.

Prevádzkový čas v špecializovaných  herniach určených na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami je určený takto:

 1. v dňoch pondelok až nedeľa od 06.00 hod. do 05.00 hod.

Prevádzkový čas v pohostinských zariadeniach pri poriadaní občasnej hudobnej produkcie (napr. svadby,  spoločenské akcie)  je určený takto:

 1. v centrálnej mestskej zóne  podľa odseku 4, písm. a) tohto článku,
 2. v ostatných mestských častiach v dňoch piatok, sobota od 08.00 hod. do 05.00 hod.,
 3. v bytových domoch a nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie v dňoch piatok, sobota od 08.00 hod. do 22.00 hod.

Prevádzkový čas v pohostinských zariadeniach s pravidelnou hudobnou produkciou (napr. diskotéky), je určený takto:

 1. v centrálnej mestskej zóne podľa odseku 4, písm. a) tohto článku,
 2. v zariadeniach umiestnených mimo obytnej zóny v dňoch pondelok až nedeľa od 08.00  hod. do 05.00 hod.

V súlade s  ustanoveniami VZN si podnikateľský subjekt stanoví prevádzkový čas pre  každú prevádzku. Prevádzkový čas je prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť Mestu Trenčín prostredníctvom ekonomického útvaru Mestského úradu v Trenčíne  najneskôr 7 dní pred  začatím činnosti prevádzkarne alebo pri vykonaní zmeny času. Oznámenie prevádzkového  času Mesto Trenčín – Mestský úrad písomne potvrdí.

Písomné oznámenie musí obsahovať tieto údaje:

 1. obchodné meno a sídlo,
 2. názov a adresu prevádzkarne,
 3. dátum začatia činnosti prevádzkarne,
 4. čas predaja alebo prevádzkový čas,
 5. sortiment predaja, resp. poskytované služby.

Potrebné doklady

 • Oznámenie o čase  predaja a čase prevádzky služieb (tlačivo) 

Príjem podaní

Klientske centrum MsÚ

Kontakt:
tel:
032/6504 307
email: obchod.kc@trencin.sk

Poplatok: 
bez správneho poplatku

Súvisiace predpisy:

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!