Stanovenie času predaja a času prevádzky služieb

Všeobecný čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb v prevádzkarňach obchodu a služieb sa stanovuje od 06.00 hod. do 22.00 hod. Prevádzkový čas v prevádzkarňach s predajom periodickej a neperiodickej tlače a v predajniach potravín sa stanovuje  od 05.00 hod. do 24.00 hod.

Časovo neobmedzený prevádzkový čas je  v týchto prevádzkarňach:

a ) s predajom tovaru a poskytovaním služieb v obchodných domoch (napr. supermarkety, hypermarkety, obchodné centrá) mimo obytných zón,
b ) s predajom tovaru a poskytovaním služieb na čerpacích staniciach pohonných hmôt,
c ) s poskytovaním ubytovacích služieb.

 

1. Prevádzkový čas v prevádzkarňach s pohostinskou činnosťou  je stanovený takto:

a ) Centrálna mestská zóna (prevádzky umiestnené na Mierovom nám., Štúrovom nám., ulice Farská, Marka Aurélia, Matúšova, Hviezdoslavova, Jaselská, Vajanského, Rozmarínová, J. Braneckého,  Hviezdová, Kniežaťa Pribinu, Palackého, Hasičská, Železničná) v dňoch pondelok až nedeľa od 06.00 hod. do 05.00 hod.

Prevádzkový čas letnej terasy je totožný s prevádzkovým časom príslušnej prevádzkarne v zmysle bodu 1a

b ) ostatné mestské časti s prevažnou funkciou bývania mimo centrálnej mestskej zóny
ba ) v dňoch pondelok až štvrtok, nedeľa od 06.00 hod. do 24.00 hod., piatok a sobota od 06.00 hod. 02.00 hod.
bb ) v bytových domoch a nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie v dňoch pondelok až nedeľa od 08.00 hod. do 22.00 hod.
bc ) v nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie, v prípade že užívaním prevádzky nebudú priamo dotknuté susediace nehnuteľnosti v dňoch pondelok až štvrtok, nedeľa 08.00 hod. do 23.00 hod. piatok a sobota od 08.00 hod. do 24.00 hod.

Prevádzkový čas letnej terasy je stanovený do 22.00 hod.

 

2. Prevádzkový čas v špecializovaných  herniach určených na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami je určený takto:

a ) v dňoch pondelok až nedeľa od 06.00 hod. do 05.00 hod.

 

3. Prevádzkový čas v pohostinských zariadeniach pri poriadaní občasnej hudobnej produkcie (napr. svadby,  spoločenské akcie)  je určený takto:

a ) v centrálnej mestskej zóne  podľa odseku 1, písm. a) tohto článku,
b ) v ostatných mestských častiach v dňoch piatok, sobota od 08.00 hod. do 05.00 hod.,
c ) v ostatných mestských častiach v  bytových domoch a nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie v dňoch piatok, sobota od 08.00 hod. do 22.00 hod.
d ) v ostatných mestských častiach v nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie v prípade, že užívaním prevádzky nebudú priamo dotknuté susediace nehnuteľnosti v dňoch piatok, sobota od 08.00 hod. do 02.00 hod. 

 

4. Prevádzkový čas v pohostinských zariadeniach s pravidelnou hudobnou produkciou (napr. diskotéky), je určený takto:

a ) v centrálnej mestskej zóne podľa odseku 1, písm. a) tohto článku,
b ) v zariadeniach umiestnených mimo obytnej zóny v dňoch pondelok až nedeľa od 08.00 hod. do 05.00 hod.

 

V súlade s  ustanoveniami VZN si podnikateľský subjekt stanoví prevádzkový čas pre  každú prevádzku. Prevádzkový čas je prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť Mestu Trenčín prostredníctvom ekonomického útvaru Mestského úradu v Trenčíne  najneskôr 7 dní pred  začatím činnosti prevádzkarne alebo pri vykonaní zmeny času. Oznámenie prevádzkového  času Mesto Trenčín – Mestský úrad písomne potvrdí.

 

Písomné oznámenie musí obsahovať tieto údaje:

obchodné meno a sídlo,
názov a adresu prevádzkarne,
dátum začatia činnosti prevádzkarne,
čas predaja alebo prevádzkový čas,
sortiment predaja, resp. poskytované služby.

 

Oznámenie jednorazovej zmeny prevádzkového  času pri organizovaní spoločenskej akcie (svadba, promócie a pod. )je prevádzkovateľ povinný doručiť MsÚ 5 dní pred konaním akcie.

 

Potrebné doklady

Príjem podaní

Klientske centrum MsÚ

Kontakt:
tel.:
032/6504 307
email: obchod.kc@trencin.sk

Poplatok: 
bez správneho poplatku

Súvisiace predpisy:

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!