Aké dokumenty potrebujete?

PODMIENKA ÚČASTI: každý záujemca o účasť na trhu musí predložiť dokumenty, ktoré sú ďalej v texte rozdelené podľa charakteru vašej činnosti. (Zákon č. 178/1998 Z. z. – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb).

 

Podnikatelia/živnostníci/SHR

 • Príloha – fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice, t.j. identifikačné údaje pokladnice (vzorový bloček, alebo akýkoľvek iný bloček, ktorý vám vytlačí vaša eKasa).
  alebo
 • Príloha – čestné vyhlásenie žiadateľa (v prípade ak je žiadateľ zdravotne ťažko postihnutá osoba) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať eKasu

 • Príloha – rozhodnutie (RÚVZ)  z  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  pre krátkodobý ambulantný predaj počas kultúrno-spoločenských podujatí (ak ide o trhový predaj pokrmov konzumovaných na mieste a potravinársky sortiment)
  alebo
 • Príloha – stanovisko (RÚVZ) pre krátkodobý ambulantný predaj, stánky s rýchlym občerstvením počas kultúrno-hromadných        podujatí (ak ide o trhový predaj pokrmov konzumovaných na mieste a potravinársky sortiment), prípadne doloženie dokladov preukazujúcich splnenie oznamovacej povinnosti podnikateľa v zmysle platnej legislatívy (§ 52 ods.8 zákona č.355/2007 Z.z.) 
 • Príloha – oznámenie (RVPS) o registrácií na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (registrovať sa musíte tam, kde budete predávať svoj tovar, teda RVPS TN) a to v prípade predaja baleného-nebaleného potravinárskeho sortimentu, ovocie, zelenina, med, medovníky, syry…

 

Prebytkári

 • Príloha – čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať eKasu.

 • Príloha – potvrdenie o vlastníctve pôdy potvrdenie žiadateľa že je vlastníkom pozemku na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť alebo je nájomcom alebo má obdobný vzťah k tomuto pozemku. Táto príloha musí byť aktuálna k danému roku.
 • Príloha – čestné vyhlásenie žiadateľa že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.

 • Príloha – oznámenie (RVPS) o registrácií na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, tam kde spadá pozemok na ktorom prebytkár pestuje vlastné produkty (v prípade predaja baleného/nebaleného potravinárskeho sortimentu, ovocie, zelenina , med ….)

 

Fyzická osoba – AUTOR

 • Príloha – čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať eKasu.

 • Príloha – čestné vyhlásenie žiadateľa, že je autorom predávaných výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.

 

Zahraniční predajcovia

 • Príloha – fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice, t.j. identifikačné údaje pokladnice (vzorový bloček, alebo akýkoľvek iný bloček, ktorý vám vytlačí vaša eKasa).
  alebo
 • Príloha – čestné vyhlásenie žiadateľa (v prípade ak je žiadateľ zdravotne ťažko postihnutá osoba) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať eKasu.
 • Príloha – kópia preukazu ZŤP (v prípade ak v čestnom vyhlásení vyznačíte možnosť: povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na  poskytované služby/tovar, napr. občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím).
 • Príloha – registrácia na DÚ v SR zahraničný žiadateľ doloží registráciu na Daňovom úrade SR
 • Príloha – rozhodnutie (RÚVZ)  z  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  pre krátkodobý ambulantný predaj počas kultúrno-spoločenských podujatí (ak ide o trhový predaj pokrmov konzumovaných na mieste a potravinársky sortiment)
  alebo
 • Príloha – stanovisko (RÚVZ) pre krátkodobý ambulantný predaj, stánky s rýchlym občerstvením počas kultúrno-hromadných podujatí (ak ide o trhový predaj pokrmov konzumovaných na mieste a potravinársky sortiment), prípadne doloženie dokladov preukazujúcich splnenie oznamovacej povinnosti podnikateľa v zmysle platnej legislatívy (§ 52 ods.8 zákona č.355/2007 Z.z.)
 • Príloha – oznámenie (RVPS) o registrácií na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a to v prípade predaja baleného-nebaleného potravinárskeho sortimentu, ovocie, zelenina ,med, medovníky, syry… Registrovať sa musíte tam, kde budete predávať svoj tovar, teda RVPS TN.

 

Formáty súborov

Dokumenty môžete vkladať vo formáte PDF – skenované dokumenty, alebo JPG – fotografie sortimentu. Skenované dokumenty (živnostenské oprávnenie, hygiena…) je najlepšie skenovať v rozlíšení max. 150 dpi a ukladať vo formáte PDF, najlepšie tak, aby všetky strany boli v jednom PDF súbore. Fotografie sortimentu alebo usporiadania stánku musia byť vo formáte JPG a mali by mať veľkosť maximálne 5 MB. Príliš veľké súbory predlžujú čas odosielania formuláru. 

 


Späť na článok Remeselné jarmoky na Mierovom námestí

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!