Aké dokumenty potrebujem?

PODMIENKA ÚČASTI: Podľa novelizácie zákona č. 178/1998 Z. z. – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb, bude mesto zasielať Finančnej správe SR zoznam vydaných povolení na predaj, preto je nevyhnutné, aby ste nám zaslali:

 • živnostenský list/výpis z obchodného registra,
 • fotokópiu strany „ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU“ z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice (ak ide o fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie), alebo predloží
 • čestné vyhlásenie (ak predávajúci nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu). V čestnom vyhlásení uvedie príslušné ustanovenie zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, v ktorom uvedie že nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu. (napr. § 1 ods. 2 – nie je podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) 
 • čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti (platí pre prebytkára, alebo remeselníka bez živnostenského listu – autor predávaného výrobku)  
 • preukaz ZŤP (scan obidvoch strán preukazu) ak je predávajúci jeho držiteľom a preto nepoužíva registračnú pokladnicu
 • kladné stanovisko príslušného orgánu verejného zdravotníctva pre ambulantný predaj (pri predaji potravinárskeho tovaru a občerstvenia)

 

Podnikatelia/Živnostníci 

 • Príloha – živnostenské oprávnenie: fotokópia platného živnostenského oprávnenia, resp. osvedčenia o registrácii SHR
 • Príloha – kód registračnej pokladne: fotokópia strany ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice (ide o fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie). Pokiaľ žiadateľ nemusí používať elektronickú registračnú pokladnicu, pretože je držiteľom preukazu ZŤP, nascanuje preukaz ZŤP – obidve strany a doloží aj čestné vyhlásenie o tom, prečo nemusí používať elektronickú registračnú pokladnicu.
 • Príloha – hygiena: kladné stanovisko (rozhodnutie) príslušného orgánu verejného zdravotníctva k ambulantnému predaju (pri predaji potravinárskeho tovaru a občerstvenia)

 

Prebytkári

 • Príloha – vyhlásenie o pokladni: čestné vyhlásenie (v prípade ak predávajúci nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu). V čestnom vyhlásení uvedie príslušné ustanovenie zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, v ktorom uvedie že nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu (napr. že  podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka nie je žiadateľ podnikateľom a nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu). Čestné vyhlásenie nemusí byť úradne overené.
 • Príloha – potvrdenie o vlastníctve/nájme pôdy: Potvrdenie žiadateľa o tom, že vlastní, alebo má v prenájme pôdu – vydáva príslušná obec, na ktorej území sa pozemok nachádza.
 • Príloha – vyhlásenie o výrobkoch: čestné vyhlásenie predávajúceho (žiadateľa) o tom, že všetky predávané výrobky vyrába sám, alebo pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej, chovateľskej činnosti. Čestné vyhlásenie nemusí byť úradne overené.

 

Fyzické osoby ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo rozmnoženinou

 • Príloha – vyhlásenie o pokladni: čestné vyhlásenie (v prípade ak predávajúci nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu). V čestnom vyhlásení uvedie príslušné ustanovenie zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, v ktorom uvedie že nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu (napr. že  podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka nie je žiadateľ podnikateľom a nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu). Čestné vyhlásenie nemusí byť úradne overené.
 • Príloha – vyhlásenie o výrobkoch: čestné vyhlásenie predávajúceho (žiadateľa) o tom, že všetky predávané výrobky vyrába sám, alebo pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej, chovateľskej činnosti. Čestné vyhlásenie nemusí byť úradne overené. 

 

Zahraniční predajcovia

 • Príloha – živnostenské oprávnenie: fotokópia platného živnostenského oprávnenia
 • Príloha – kód registračnej pokladne: fotokópia strany ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice (ide o fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie).
 • Príloha – hygiena: kladné stanovisko (rozhodnutie) príslušného orgánu verejného zdravotníctva k ambulantnému predaju (pri predaji potravinárskeho tovaru a občerstvenia)
 • Príloha – registrácia na DÚ: zahraničný žiadateľ doloží fotokópiu registrácie na Daňovom úrade SR

 

Formáty súborov

Dokumenty môžete vkladať vo formáte PDF – skenované dokumenty, alebo JPG – fotografie sortimentu. Skenované dokumenty (živnostenské oprávnenie, hygiena…) je najlepšie skenovať v rozlíšení max. 150 dpi a ukladať vo formáte PDF, najlepšie tak, aby všetky strany boli v jednom PDF súbore. Fotografie sortimentu alebo usporiadania stánku musia byť vo formáte JPG a mali by mať veľkosť maximálne 5 MB. Príliš veľké súbory predlžujú čas odosielania formuláru. 

 


Späť na článok Remeselné jarmoky na Mierovom námestí

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!