Určenie podmienok úpravy komunikácií po haváriách na inžinierskych sieťach

Ak na inžinierskych sieťach (IS) uložených v miestnych komunikáciách nastane porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, vlastník alebo správca tohto vedenia neodkladne vykoná opatrenia potrebné na zamedzenie rozšírenia škôd a zaistenie bezpečnej premávky na komunikácii. Vlastník (správca) IS je povinný do 12 hodín od zistenia oznámiť vznik poruchy Mestu Trenčín. Mesto Trenčín na základe žiadosti predloženej vlastníkom (správcom) IS dodatočne určí podmienky uvedenia miestnej komunikácie do pôvodného stavu. Správny poplatok sa za toto dodatočne vydané povolenie nevyberá. 

Potrebné doklady

Podanie žiadosti

Klientske centrum MsÚ 

Kontakt:
Tel:
 032/6504 303
Email: zp.kc@trencin.sk

Doba vybavenia:  
do 30 dní

Poplatok:  
bez poplatku

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!