Pripojenie na miestnu komunikáciu, zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

O pripájaní miestnych komunikácií, zriaďovaní vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia a vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje príslušný cestný správny orgán – Mesto Trenčín.  Povolenie vydáva Mesto Trenčín na základe písomnej žiadosti.

 

Vybavuje: Útvar klientskeho centra a matriky
tel.: 032/6504 303
e-mail: zp.kc@trencin.sk
doba vybavenia: do 30 dní
poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov
potrebné doklady:
  • Prílohy uvedené na žiadosti
súvisiace predpisy:

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!