Pripojenie na miestnu komunikáciu, zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

O pripájaní miestnych komunikácií, zriaďovaní vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia a vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje príslušný cestný správny orgán – Mesto Trenčín.  Povolenie vydáva Mesto Trenčín na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady

Podanie žiadosti

Klientske centrum MsÚ

Kontakt:
Tel:
032/6504 303
Email: zp.kc@trencin.sk

Doba vybavenia:  
do 30 dní

Poplatok:  
podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!