Daňové priznanie k dani za psa – FO

Čo je predmetom dane?

K podaniu daňového priznania kk dani za psa by ste mali vedieť, že predmetom dane je:

 • pes starší ako 6 mesiacov

 

Vznik alebo zánik daňovej povinnosti

Vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

 

Lehota podania daňového priznania

 • do 30 dní v priebehu kalendárneho roka

 

Potrebné doklady k podaniu daňového priznania

 • postačujú základné údaje o psíkovi
 • v prípade že je z útulku umiestneného v Meste Trenčín je potrebné predložiť doklad o jeho prevzatí z predmetného útulku

 

Upozornenie

K podanému daňovému priznaniu k dani za psa musíte zároveň vyplniť a podať evidenčný list za psa.

 

Daňové konanie

Na základe Vášho podaného daňového priznania správca dane začne daňové konanie v ktorom bude rozhodovať o právach a povinnostiach a následne vyrúbi daňovú povinnosť rozhodnutím.

Následne daňovníkovi zašle rozhodnutie elektronicky do elektronickej schránky, u FO zriadenej prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom a aktivovanú na doručovanie. V žiadnom prípade sa nejedná o e-mailová schránku, na ktorú nie je možné doručovať žiadne rozhodnutia ani podávať žiadne daňové priznania.

V prípade elektronicky neaktívnej adresy na doručovanie zašle rozhodnutie na adresu, ktorú daňovník uviedol v daňovom priznaní z dane z nehnuteľností.

 

Doručenie rozhodnutia daňovníkovi

Ak si adresát do 15 dní od doručenia uloženú písomnosť nevyzdvihne alebo neprijme elektronický dokument, považuje sa rozhodnutie za doručené.

 

Platenie dane z nehnuteľností

Platenie dane z nehnuteľností realizujte v stanovených lehotách uvedených v rozhodnutí nasledovne:

 • Bezhotovostne
  • Na číslo účtu, variabilný symbol a špecifický symbol v zmysle predmetného rozhodnutia.
 • V hotovosti
  • v klientskom centre MsÚ Trenčín,
  • Slovenskej pošte a.s.,
  • príslušnej banke

 

Sadzby dane za psa sú uvedené vo VZN Mesta Trenčín 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Definície predmetnej dane sú uvedené v zákone 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku za KO a DSO v znení neskorších predpisov a vo VZN Mesta Trenčín 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Vybavuje: Útvar ekonomický
meno:
Marta Galliková – daňovníci evidovaní od A po G,
Bc. Radoslava Betáková – daňovníci evidovaní od H po L,
Bc. Eva Kubicová – daňovníci evidovaní od M po S,
Eva Lagínová – daňovníci evidovaní od Š po Ž
tel.: 032/6504 243AG a MS,
032/6504 268HL a ŠŽ
e-mail: marta.gallikova@trencin.sk, eva.kubicova@trencin.sk, radoslava.betakova@trencin.sk, eva.laginova@trencin.sk
spôsob vybavenia:
podľa typu podania – osobne, telefonicky, e-mailom, elektronicky, listinne
elektronický formulár: Daňové priznanie k dani za psa – FO (A3)
potrebné doklady:
súvisiace predpisy: zákon 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za Ko a DSO v znení neskorších predpisov a VZN 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v znení neskorších zmien a doplnkov

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!