Daňové priznanie k dani z nehnuteľností – FO

Čo je predmetom dane?

K podaniu daňového priznania k dani z nehnuteľností by ste mali vedieť, že predmetom dane sú:

 • pozemky
 • stavby
 • byty a nebytové priestory bytového domu

 

Vznik alebo zánik daňovej povinnosti

Týka sa občanov a podnikateľov, ktorí v predchádzajúcom roku mali zmenu skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť. Napríklad:

 • kúpa,
 • predaj,
 • darovanie,
 • dedenie,
 • dražba nehnuteľností,
 • vydanie stavebného, alebo kolaudačného rozhodnutia

 

Rozhodujúci stav na vyrubenie dane

 • je k 1. 1. bežného kalendárneho roka
 • výnimka platí v prípade dražby nehnuteľností, alebo právoplatného osvedčenia o dedičstve – v uvedených prípadoch sa podáva daňové priznanie do 30 dní v priebehu kalendárneho roka

 

Lehota podania daňového priznania

 • je do 31. 1. kalendárneho roka , podľa stavu k 1. 1. bežného kalendárneho roka
 • výnimka platí v prípade dražby nehnuteľností, alebo právoplatného osvedčenia o dedičstve – v uvedených prípadoch sa podáva daňové priznanie do 30 dní v priebehu kalendárneho roka

 

Prílohy k predmetnému daňovému priznaniu

 • rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností,
 • osvedčenie o dedičstve, 
 • osvedčenie o dražbe,
 • stavebné, kolaudačné rozhodnutie,
 • iné doklady

 

Upozornenie

Stavebným pozemkom sú chápané všetky pozemky uvedené v právoplatnom stavebnom povolení, pričom celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v stavebnom povolení. Rozhodujúci je právny stav parciel evidovaný na liste vlastníctva ku dňu vydaného stavebného povolenia.

 

Daňové konanie

Na základe Vášho podaného daňového priznania správca dane začne daňové konanie v ktorom bude rozhodovať o právach a povinnostiach a následne vyrúbi daňovú povinnosť rozhodnutím.

Následne daňovníkovi zašle rozhodnutie elektronicky do elektronickej schránky, u FO zriadenej prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom a aktivovanú na doručovanie. V žiadnom prípade sa nejedná o e-mailová schránku, na ktorú nie je možné doručovať žiadne rozhodnutia ani podávať žiadne daňové priznania.

V prípade elektronicky neaktívnej adresy na doručovanie zašle rozhodnutie na adresu, ktorú daňovník uviedol v daňovom priznaní z dane z nehnuteľností.

 

Doručenie rozhodnutia daňovníkovi

Ak si adresát do 15 dní od doručenia uloženú písomnosť nevyzdvihne alebo neprijme elektronický dokument, považuje sa rozhodnutie za doručené.

 

Platenie dane z nehnuteľností

Platenie dane z nehnuteľností realizujte v stanovených lehotách uvedených v rozhodnutí nasledovne:

 • Bezhotovostne
  • Na číslo účtu. Uvádzajte vždy variabilný symbol a špecifický symbol v zmysle predmetného rozhodnutia.

 • V hotovosti
  • v klientskom centre MsÚ Trenčín,
  • Slovenskej pošte a.s.,
  • príslušnej banke

 

Sadzby dane z nehnuteľností sú uvedené vo VZN Mesta Trenčín 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Definície predmetnej dane sú uvedené v zákone 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku za KO a DSO v znení neskorších predpisov a vo VZN Mesta Trenčín 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Vybavuje: Útvar ekonomický
meno:
Marta Galliková – daňovníci evidovaní od A po G
Bc. Radoslava Betáková – daňovníci evidovaní od H po L
Bc. Eva Kubicová – daňovníci evidovaní od M po S
Eva Lagínová – daňovníci evidovaní od Š po Ž
tel.: 032/6504 243 – písmená A až G a M až S 
032/6504 268 – písmená H až L a Š až Ž
e-mail: marta.gallikova@trencin.sk
eva.kubicova@trencin.sk
radoslava.betakova@trencin.sk
eva.laginova@trencin.sk
spôsob vybavenia:
podľa typu podania – osobne, telefonicky, e-mailom, elektronicky, listinne
elektronický formulár: Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti – FO (A1)
potrebné doklady:
súvisiace predpisy: zákon 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za Ko a DSO v znení neskorších predpisov a VZN 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v znení neskorších zmien a doplnkov

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!