Primátor vyhlásil grantové kolo v oblasti kultúry a záujmovej činnosti

18. 1. 2018

Žiadosti o podporu aktivít je potrebné poslať do 20. februára 2018.


Grantové kolo na podporu aktivít v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti na rok 2018 vyhlásil primátor mesta Richard Rybníček v súlade so Všeobecne-záväzným nariadením Mesta Trenčín č.7/2012 „O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín“


Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom nie je mesto a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré:  • majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta,

  • pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území mesta,

  • poskytujú služby obyvateľom mesta.

Žiadosti – Žiadosť o dotáciu – kultúrne podujatia a projekty i Žiadosť o dotáciu – záujmová umelecká činnosť treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín na Mierovom námestí 2 (v pracovných dňoch pondelok – štvrtok 8.00 – 16.30 h, piatok 8.00 – 14.00 h) alebo zaslať poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke).


Úplnú žiadosť s rozpočtom projektu je potrebné zaslať aj v elektronickej podobe na mailovú adresu kultura@trencin.sk. Je neoddeliteľnou súčasťou písomnej žiadosti.
V grantovom kole budú podporené iba projekty, ktoré budú zrealizované do konca roka 2018.


Uzávierka prijímania žiadostí je v utorok 20. februára 2018.


Na rokovanie komisie kultúry a cestovného ruchu budú predložené len kompletne a čitateľne vyplnené žiadosti so všetkými povinnými prílohami.


Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, ich používania a zúčtovania, tlačivá žiadostí spolu s informáciami o ich vyplnení, ako aj presné znenie VZN 7/2012 sú k dispozícii na webovej stránke www.trencin.sk alebo na útvare Kultúrno-informačných služieb MsÚ v Trenčíne, tel. 032 / 6504 710.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!