Zmena stavby MZZO, zmena palív a surovín, zmeny technologických zariadení

Prevádzkovatelia MZZO (malých zdrojov znečisťovania ovzdušia) sú povinní písomne požiadať Mesto Trenčín o súhlas na zmenu používaných palív a surovín a na zmeny využívania technologických zariadení.

Potrebné doklady

Podanie žiadosti

Klientske centrum MsÚ 

Kontakt:
tel:
032/6504 303
email: zp.kc@trencin.sk

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok:
Za vydanie súhlasu na zmeny používania palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách ak sa nevydá súhlas podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z.: 5 eur v zmysle zákona NRSR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Súvisiace predpisy:
Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 401/1998 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzne nariadenie č. 17/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!