Výrub dreviny na súkromnom pozemku

Žiadosti na  posúdenie výrubu drevín na súkromnom pozemku po vyplnení žiadosti podávajte osobne na podateľni alebo v klientskom centre so zaplatením správneho poplatku a podkladmi, prílohami žiadosti.

 

Vybavuje: Klientske centrum MsÚ 
tel.: 032/6504 303
e-mail: zp.kc@trencin.sk
potrebné doklady:

 

Výrub dreviny v intraviláne mesta povoľuje na základe písomnej žiadosti Mesto Trenčín, odbor životného prostredia. Dreviny v nezastavanom extraviláne mesta posudzuje Okresný úrad Trenčín, odbor životného prostredia.

Proces rozhodovania o výrube sa riadi Zákonom o ochrane príroda a krajiny 543/2002 Z.z. a podľa neho sú definované nasledovné podmienky, kedy na dreviny je potrebný súhlas na výrub a aké povinnosti má vlastník alebo správca pozemku, na ktorom sa nachádzajú.

Podľa  § 47 ods. 4:

Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje na nasledovné výruby drevín:

 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
 • pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách (podľa druhu pozemku ako je uvedený na liste vlastníctva), okrem stromov rastúcich na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie,
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,

Bezprostredné ohrozenie je bližšie definované vo vykonávacej Vyhláške č. 170/2021 Z.z. k zákonu o ochrane prírody a krajiny – § 22 Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín, o podmienkach na vydávanie súhlasu na výrub drevín, o náležitostiach oznámenia výrubu drevín a spôsob vyznačovania výrubu drevín, ods. (7): Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku sa rozumie taký stav, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy alebo eróziu.

Rozhodnutie na výrub drevín rastúcich mimo zastavané územie obce vydáva Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

§ 48

Náhradná výsadba
 
(1) Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny (§ 95 Zákona 543/2002 Z.z.).

Orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Finančná náhrada je príjmom obce, na území ktorej sa výrub uskutočňuje; obec je povinná tieto príjmy použiť výlučne na úhradu nákladov spojených s

 1. vypracovaním dokumentu starostlivosti o dreviny,
 2. vypracovaním dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability,
 3. výsadbou najmä geograficky pôvodných a tradičných druhov drevín a starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území,
 4. realizáciou opatrení súvisiacich s vytváraním prvkov miestneho územného systému ekologickej stability [§ 2 ods. 2 písm. a) druhá veta] podľa schváleného dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability,
 5. budovaním prvkov zelenej infraštruktúry, ako sú zelené parky, zelené strechy alebo ekodukty,
 6. realizáciou opatrení na zabezpečenie starostlivosti o chránené územia a chránené stromy podľa programov starostlivosti o chránené územia a chránené stromy,
 7. realizáciou iných opatrení vykonávaných na účely ochrany prírody a krajiny v odôvodnených prípadoch na základe súhlasného stanoviska ministerstva.

 

(2) Náhradnú výsadbu a starostlivosť o náhradnú drevinu podľa odseku 1 na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve žiadateľa o výrub dreviny, možno uložiť len s predchádzajúcim súhlasom vlastníka dotknutého pozemku.

Náležitosti žiadosti sú tiež definované zákonom 543/2002 Z.z. nasledovne:

§ 82

Zo žiadosti o vydanie rozhodnutia musí byť najmä zrejmé, kto ju podáva, akej činnosti sa týka a čo sa navrhuje. Každá žiadosť a s ňou súvisiace doklady musia byť vyhotovené písomne a v štátnom jazyku.

(5) Ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.115) ( t.j. úradne overené podpisy)

(6) Združenie podľa odseku 3 môže formou predbežnej žiadosti písomne požiadať orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach, ktoré tento orgán v budúcnosti začne alebo v súčasnosti vedie, a v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom. Žiadosť musí obsahovať najmä názov združenia, jeho sídlo, identifikačné číslo, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene združenia a určenie konania, o ktorého začatí chce byť združenie upovedomené; prílohou k žiadosti musia byť stanovy115a) preukazujúce predmet činnosti podľa odseku 3.

Výrub by mal byť žiadaný len v nevyhnutných prípadoch a nie ako prostriedok vyhnutia sa starostlivosti o dreviny na pozemku. Toto definuje Zákon o ochrane príroda a krajiny 543/2002 Z.z.  aj jeho vyhláška 170/2021 Z.z. v § 22:

Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín, o podmienkach na vydávanie súhlasu na výrub drevín, o náležitostiach oznámenia výrubu drevín a spôsob vyznačovania výrubu drevín

(§ 47 ods. 13 zákona)

(1) Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií a na predchádzanie ich poškodzovania, ničenia a neodôvodneného výrubu.

(2) Poškodzovanie drevín je každé konanie, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne alebo trvalo znížiť ekologické alebo estetické funkcie drevín.

(3) Ničenie drevín je každé konanie, ktorého dôsledkom môže byť bezprostredné alebo následné odumretie drevín alebo odstránenie drevín.

(4) Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na zmiernenie následkov ich poškodenia. Udržiavaním drevín sa zabezpečujú podmienky na ich optimálny rozvoj. Dobrý zdravotný stav a optimálny rozvoj drevín sa zabezpečuje najmä:

 1. zabezpečením priaznivých podmienok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou stanovišťa na výsadbu,
 2. kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a zalievaním pôdy v koreňovej mise dreviny,
 3. starostlivosťou o koreňovú misu dreviny s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu,
 4. vytváraním vhodného vývojového priestoru pre dreviny,
 5. odborne realizovaným a cieleným rezom dreviny, 9)
 6. odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú ich stabilitu a okolie,
 7. vykonávaním nevyhnutných mechanických, biologických alebo iných opatrení proti škodcom a chorobám,
 8. ochranou drevín pred ich poškodením, najmä pri stavebnej činnosti, 9)
 9. včasným ošetrením poranenia dreviny,
 10. odborným inštalovaním stabilizačných nedeštruktívnych väzieb a viazaní koruny dreviny.

9)Napríklad STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (83 7010).

(5) Ošetrovanie a udržiavanie drevín sa vykonáva s ohľadom na ochranu chránených živočíchov. Ošetrovanie chránených stromov zabezpečuje organizácia ochrany prírody.

Z posledného vyplýva aj dbanie na zákonnú ochranu vtákov a ich hniezd pri úpravách drevín v aktívnom štádiu hniezdenia, teda vo vegetačnom období. Z toho vyplýva aj výrubové obdobie, ktoré je od 1. októbra do konca februára. Pri ošetrovaní drevín aj živých plotov je potrebná zvýšená pozornosť práve na výskyt aktívnych hniezd, ktorých ničenie ako aj ničenie znášky vajec, mláďat a dospelých vtákov je protizákonné a trestné. Všetky voľne žijúce druhy vtákov prirodzene sa vyskytujúce na európskom území sú chránené celoročne podľa Zákona 543/2002  § 33 ods. 3.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!