Výrub drevín vo verejnej zeleni

Výrub drevín vo verejnej zeleni na území mesta Trenčín povoľuje pre mesto Trenčín obec, ktorú na to určuje Okresný úrad v Trenčíne. Návrh na výrub dreviny (drevín) vo verejnej zeleni môžu podávať fyzické a právnické osoby písomne (listinne), e-mailom, elektronicky.

 

Vybavuje: Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.
adresa: Soblahovská 65, 912 50 Trenčín
tel.: 0902 925 003
e-mail: anna.hanincova@trencin.sk
doba vybavenia: do 30 dní
poplatok: bez poplatku
potrebné doklady:

V návrhu na výrub dreviny (drevín) vo verejnej zeleni je potrebné uviesť:

  1. identifikáciu žiadateľa (meno a priezvisko/obchodné meno, adresa/sídlo a kontakt)
  2. údaje o pozemku, na ktorom drevina (dreviny) rastú
  3. špecifikáciu dreviny, ktorá sa navrhuje vyrúbať (druh, počet kusov)
  4. odôvodnenie žiadosti
  5. situačný nákres alebo fotografiu s označením dreviny/drevín navrhovaných na výrub

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!