Súhlas s uvedením MZZO do prevádzky

Prevádzkovatelia MZZO (malých zdrojov znečisťovania ovzdušia) sú povinní písomne požiadať Mesto Trenčín o súhlas na umiestnenie a uvedenie MZZO na území mesta do prevádzky.

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia,  sú povinní oznamovať každoročne do 15. februára na Mestskom úrade v Trenčíne za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Potrebné doklady

Podanie žiadosti

Klientske centrum MsÚ 

Kontakt:
tel:
032/6504 303
email: zp.kc@trencin.sk

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok: 
V prípade vydania rozhodnutia na prevádzku technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ak jeho povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu: 10 eur

Súvisiace predpisy: 

Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 401/1998 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!