Povolenie na rozkopávku verejnej zelene

Mesto Trenčín vydáva povolenie na rozkopávku verejnej zelene pre vykonanie výkopových prác v trávnatej ploche verejnej zelene a v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta Trenčín č. 12/2017 o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene, ktoré určuje podrobné podmienky ochrany zelene a úpravy plôch po rozkopávke. Po ukončení stavebných prác je žiadateľ o rozkopávku povinný uviesť narušenú plochu do funkčného stavu a odovzdať podľa určených podmienok zamestnancovi pracovníkovi Útvaru stavebného a životného prostredia Mestského úradu v Trenčíne za účasti zamestnanca organizácie poverenej údržbou verejnej zelene.

Potrebné doklady

Podanie žiadosti

Klientske centrum – MsÚ 

Kontakt:
tel:
032/6504 303
email: zp.kc@trencin.sk

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok:  
bez poplatku

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!