Adoptujte si verejnú zeleň

Mesto Trenčín pripravilo projekt participácie občanov na starostlivosti o verejnú zeleň a verejné priestran­stvá. Program „Adopcia zelene“ umožňuje legálne využiť záujem a tvorivý potenciál aktívnych ľudí.

Kto sa môže zapojiť do programu Adopcia zelene

 • občania mesta,
 • dobrovoľníci,
 • občianske združenia,
 • neziskové organizácie,
 • vzdelávacie inštitúcie,
 • právnické osoby,
 • podnikateľské subjekty.

 

Podmienky programu

 • plochy zelene musia byť vo vlastníctve, užívaní alebo správe mesta Trenčín,
 • musia byť verejne prístupné alebo obmedzene prístupné,
 • návrhy výsadby zelene a starostlivosti o zeleň musia byť odsúhlasené Útvarom územného plánovania v spolupráci s Útvarom stavebným a životného prostredia Mestského úradu v Trenčíne a správcom zelene,
 • žiadateľ uzatvorí s mestom Zmluvu o spolupráci, ktorá bude obsahovať záväzok žiadateľa starať sa o plochy verejnej zelene minimálne tri roky,
 • žiadateľ zabezpečí výsadbu a starostlivosť o plochy zelene bez nároku na finančný príspevok zo strany mesta Trenčín,
 • starostlivosť o verejnú zeleň nezahŕňa kosenie trávnatých plôch na špecifikovanom pozemku, kosenie bude zabezpečovať mesto Trenčín. 

 

Adopcia malých plôch

Adoptovať si môžete napríklad malé plochy zelene v blízkosti obytných budov, domov, prídomovej zelene, plochy predzáhradok, vnútroblokov a pod. Plochy musia byť verejne prístupné. Tento spôsob adopcie zelene je vhodný pre súkromné osoby – aktívnych občanov, dobrovoľníkov, občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré chcú legalizovať svoju doterajšiu starostlivosť o zeleň vo vlastníctve, užívaní alebo správe mesta Trenčín, plánujú starať sa o mestskú zeleň v budúcnosti alebo chcú využiť možnosť čerpania finančných prostriedkov na starostlivosť o plochy zelene z rôznych grantov, pri ktorých je potrebný súhlas alebo spolupráca vlastníka či správcu pozemku.

 

Ako postupovať

Žiadateľ vyplní formulár žiadosti:

Vyplnenú žiadosť, spolu s  prílohami (mapka s vymedzením plochy, fotodokumentácia jestvujúceho stavu, zjednodušená projektová dokumentácia/náčrt výsadby, prípadne obrázky navrhovaného stavu) pošle na adresu: Mesto Trenčín, Mierové námestie 1/2, 911 64 Trenčín, prípadne e-mailom na adresu trencin@trencin.sk.

Útvar územného plánovania v spolupráci s Útvarom stavebným a životného prostredia Mestského úradu v Trenčíne spolu so správcom zelene prehodnotia žiadosť každého žiadateľa po vecnej stránke, posúdia jeho návrh spôsobu údržby zelene, funkčného využitia plochy, zvolený typ výsadby a jej umiestnenie, vhodnosť druhového zloženia výsadby a pod.

Prípadné navrhované zmeny zo strany mesta Trenčín budú so žiadateľom prerokované. Po odsúhlasení všetkých podmienok starostlivosti o zeleň mesto Trenčín uzavrie so žiadateľom „Zmluvu o spolupráci podľa § 51 Občianskeho zákonníka“. Obsahom zmluvy bude presná špecifikácia podmienok, ktoré musí žiadateľ plniť.

V tomto prípade mesto Trenčín neurčuje presné zloženie napr. okrasných záhonov, ale v zmluve budú definované iba druhy rastlín, ktorých výsadba je v navrhnutej lokalite prípustná. Týmto by sa mali eliminovať problémy, ktoré vznikajú počas kosenia, kedy môže dôjsť k poškodeniu výsadby, realizovanej bez vedomia mesta. Keď sa napríklad vyčlenia plochy pre súvislé záhony a starostlivosť o ne bude práve predmetom zmluvy o spolupráci, bude možné ich ľahšie označiť a chrániť počas kosenia.

 

Adopcia väčších plôch

V rámci programu „Adopcia zelene“ je možné si adoptovať aj väčšie plochy zelene, ktoré nie sú parkami, záhradami, námestiami a sú verejne alebo obmedzene prístupné. Môžu to byť napríklad plochy pred úradmi, firmami, plochy vnútroblokov, parčíky, vyhradená zeleň, to znamená plochy zelene v areáloch základných, materských škôl, detských jaslí a zariadení pre seniorov, ktorých zriaďovateľom je mesto Trenčín.

Táto aktivita je vhodná najmä pre právnické osoby a podnikateľské subjekty, ktoré chcú zabezpečiť vypracovanie a financovanie projektu revitalizácie zelene a následne jeho realizáciu na plochách vo vlastníctve, užívaní alebo správe mesta Trenčín, chcú zabezpečiť výstavbu nových alebo opravu existujúcich stavebných prvkov na ploche verejnej zelene (napr. schody, múriky, apod.), chcú legalizovať svoju doterajšiu starostlivosť o mestskú zeleň, plánujú starať sa o mestskú zeleň v budúcnosti alebo chcú využiť možnosť čerpania finančných prostriedkov na starostlivosť o plochy zelene z rôznych grantov, pričom je potrebný súhlas alebo spolupráca mesta ako vlastníka pozemku.

 

Ako postupovať

Žiadateľ vyplní formulár žiadosti:

Vyplnenú žiadosť, spolu s prílohami (mapka s vymedzením plochy, fotodokumentácia jestvujúceho stavu, zjednodušená projektová dokumentácia/náčrt výsadby, prípadne obrázky navrhovaného stavu), pošle na adresu: Mesto Trenčín, Mierové námestie 1/2, 911 64 Trenčín, prípadne e-mailom na adresu trencin@trencin.sk.

Útvar územného plánovania v spolupráci s Útvarom stavebným a životného prostredia MsÚ a so správcom zelene odborne posúdia vypracovaný návrh revitalizácie plochy. Prípadné navrhované zmeny zo strany mesta Trenčín budú prerokované so žiadateľom. Po odsúhlasení všetkých podmienok starostlivosti o zeleň mesto Trenčín uzavrie so žiadateľom „Zmluvu o spolupráci podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka“. Obsahom zmluvy bude presná špecifikácia podmienok, ktoré musí žiadateľ plniť.

Táto alternatíva adopcie zelene môže prispieť k skvalitneniu a skrášleniu verejného priestoru právnickými osobami a podnikateľmi na plochách, ktorých revitalizácia si vyžaduje vyššie finančné náklady (výsadba, starostlivosť, závlaha apod.).

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!