Vydanie záväzného stanoviska k stavbe

Záväzné stanoviská vydáva Útvar stavebný a životného prostredia Mesta Trenčín na základe písomnej žiadosti. Záväzné stanovisko je potrebné predložiť k začatiu územného konania, stavebného konania, konania o zmene stavby pred dokončením, o zmene v užívaní stavby alebo o odstránení stavby na území mesta.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska
  • Projektová dokumentácia k stavbe (stupeň PD – územné rozhodnutie, stavebné povolenie)
  • Predbežné stanovisko k stavbe, v prípade, že bolo vydané

Vybavuje

Útvar stavebný a životného prostredia

Kontakt:
tel.:
032/6504 414
email: sona.barankova@trencin.sk

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!