Vydanie záväzného stanoviska k stavbe

Záväzné stanoviská vydáva Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ na základe písomnej žiadosti. Záväzné stanovisko je potrebné predložiť k začatiu územného konania, stavebného konania, konania o zmene stavby pred dokončením, o zmene v užívaní stavby alebo o odstránení stavby na území mesta.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska
  • Projektová dokumentácia k stavbe (stupeň PD – územné rozhodnutie, stavebné povolenie)
  • Predbežné stanovisko k stavbe, v prípade, že bolo vydané

Vybavuje

Útvar architektúry a územného plánovania 

Kontakt:
tel:
032/6504 436, 032/6504 444
email: architekt@trencin.sk

Doba vybavenia: 
do 30 dní 

Poplatok: 
bez poplatku

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!