Oznámenie o konaní športovej akcie

Usporiadateľ verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí na území mesta Trenčín je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie na území mesta Trenčín Mestskému úradu, najneskôr 7 dní pred uskutočnením podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšom termíne. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne.

Verejnými telovýchovnými, športovými a turistickými podujatiami sa rozumejú telovýchovné, športové a turistické súťaže, stretnutia, turnaje, preteky a iné podujatia spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou občanov v oblasti telesnej kultúry, ktoré sú prístupné kultúrnej verejnosti. Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.

Potrebné doklady

Vybavuje

Kancelária primátora
Ing. Miroslav Sádecký

Kontakt:
mobil: 0902 911 026
email: miroslav.sadecky@trencin.sk

Poplatok:  
bez poplatku

Súvisiace predpisy:

  • Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!