Postup pri zabezpečovaní sociálnych služieb

Máte záujem o poskytnutie sociálnych služieb?

Ak máte záujem o poskytnutie sociálnych služieb je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na túto službu.

 

1. Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

 • opatrovateľskú službu (OS)
 • v zariadení opatrovateľskej služby (ZOS)
 • v zariadení pre seniorov (ZpS)
 •  v dennom stacionári

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu začína v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov podaním písomnej žiadosti.

 

Ako postupovať pri podaní žiadosti?

„Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ podá občan s trvalým pobytom na území mesta Trenčín na Klientskom centre MsÚ v Trenčíne. Na žiadosti vyznačí druh sociálnej služby, o ktorú má záujem. Na každý druh sociálnej služby musí byť podaná osobitná žiadosť. Súčasťou žiadosti je tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“, (vyplní všeobecný lekár) alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie, nie starší ako 6 mesiacov.

V prípade, ak je žiadateľ v čase podania žiadosti hospitalizovaný v nemocnici, môže doložiť lekársku správu od ošetrujúceho lekára. Ak žiadateľ vzhľadom na svoj nepriaznivý zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť, môže v jeho mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára podať žiadosť aj iná fyzická osoba.

Podaním „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu” sa pristúpi k posudkovej činnosti. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na opatrovateľskú službu. Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby je:

 • zdravotná posudková činnosť (zdravotný posudok),
 • sociálna posudková činnosť (sociálny posudok).

Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje Posudok o odkázanosti na sociálnu službuRozhodnutie o odkázanosti na požadovaný druh sociálnej služby.

Aké sú spôsoby prevzatia Posudku o odkázanosti a Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu?

 • doručovanie poštou (do vlastných rúk)
 • osobné prevzatie

Po vyhotovení Posudku o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu si po výzve môže žiadateľ alebo osoba ním určená (na základe Splnomocnenia) vyzdvihnúť osobne na MsÚ v Trenčíne na Útvare sociálnych vecí, prípadne mu bude zaslaná poštou do vlastných rúk na adresu jeho trvalého bydliska.

Ak chce žiadateľ využiť svoje právo v zmysle § 53 Zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a vzdať sa tým opravného prostriedku proti rozhodnutiu o odkázanosti na sociálnu službu, Rozhodnutie nadobudne právoplatnosť na základe vzdania sa práva na odvolanie a stane sa právne záväzným.

V prípade, ak sa chce žiadateľ vzdať práva na odvolanie voči Rozhodnutiu o odkázanosti na sociálnu službu, ale nemôže prísť osobne podpísať vzdanie sa práva na odvolanie, môže na základe „Splnomocnenia“ splnomocniť ním určenú osobu na jeho zastupovanie v celom konaní o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorá môže potrebné dokumenty zaňho prevziať.

 

2. Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby

Fyzická osoba má právo výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa sociálnej služby. Tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ je osobitné pre každého poskytovateľa sociálnej služby a dostupné priamo u poskytovateľa sociálnej služby alebo v elektronickej podobe na jeho webových stránkach.

V „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ sa vyberie druh a forma sociálnej služby, deň začatia poskytovania sociálnej služby, čas jej poskytovania a názov vybraného zariadenia sociálnych služieb. Na každú sociálnu službu je potrebné vyplniť osobitnú „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“.

K „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ je potrebné doložiť:

 • posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 • právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny, resp. Rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku (dôchodkový výmer)

    Súčasťou „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ je tlačivo „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby“ – doklad o majetkových pomeroch, ktorý je potrebné vyplniť a potvrdiť na Klientskom centre MsÚ v Trenčíne alebo u notára.

Zoznam registrovaných poskytovateľov sociálnej službyTrenčianskom samosprávnom kraji:

Vybavuje: Klientske centrum MsÚ
tel.: 032/6504 307
e-mail: obchod.kc@trencin.sk
poplatok: bez poplatku
doručenie: Žiadosti týkajúce sa poskytovania sociálnych služieb spoločne s prílohami adresované Mestskému úradu v Trenčíne môžete doručiť osobne, poštou alebo elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk (služba všeobecná agenda). V prípade elektronického podania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk je podmienkou prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Vytvorené podanie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).

 

Kritéria k zaradeniu žiadateľov o zabezpečenie sociálnej služby u neverejných poskytovateľov do poradovníka

Mesto Trenčín v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) vedie poradie  žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby a žiadateľov o zabezpečenie poskytnutia sociálnej služby v zmysle zverejnených kritérií.

Ako zákon o sociálnych službách uvádza v § 8 ods. 4, 

Obec v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá žiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, po zabezpečení jej práv podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 písm. b),

 1. poskytne sociálnu službu sama, ak je poskytovateľom tejto sociálnej služby zapísanej do registra sociálnych služieb (ďalej len „register“), alebo
 2. zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného poskytovateľa sociálnej služby zapísanej do registra.“

Kritériá k zaradeniu žiadateľov do poradovníka žiadateľov o zabezpečenie sociálnej služby u neverejných poskytovateľov sú nasledovné:

 1. určený (dosiahnutý) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. dátum podania žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby,
 3. v prípade zhody dátumu podania žiadostí s totožným stupňom odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sa žiadosti zaradia do poradia podľa dátumu narodenia žiadateľa od vekovo najstaršieho žiadateľa.

Žiadosť podáva občan s trvalým pobytom na území mesta Trenčín písomne na adresu:

Mestský úrad v Trenčíne
útvar sociálnych vecí
Mierové nám. 2
911 64  Trenčín

Bez ohľadu na kritériá uvedené vyššie, obec v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe bezodkladne, ak:

 • je jej život alebo zdravie vážne ohrozené,
 • fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
 • fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby skončila pobyt v zariadení podľa osobitného predpisu a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí.

Za vážne ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby sa považuje najmä, ak:

 • táto fyzická osoba je ohrozená správaním inej fyzickej osoby,
 • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá žiadnu blízku osobu alebo jej blízka osoba, na ktorej pomoc bola odkázaná, zomrie alebo
 • táto fyzická osoba nemá zabezpečenú osobnú starostlivosť alebo
 • jej nemožno túto osobnú starostlivosť zabezpečiť manželom alebo manželkou, plnoletým dieťaťom alebo rodičom alebo inou fyzickou osobou, ktorú súd ustanovil za opatrovníka. 

V prípade bezodkladného zabezpečenia sociálnej služby podľa § 8 ods. 8 zákona o sociálnych službách sa  uvedie len  meno a priezvisko fyzickej osoby a adresa jej pobytu. Písomnú žiadosť predloží dodatočne.

 

Priemerné bežné výdavky

Na účely určenia výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby sa vzťahuje povinnosť obce v rozsahu svojej pôsobnosti zverejňovať:

 1. priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok a
 2. priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy určené podľa § 77 ods. 8 za sociálnu službu, ktorú obec alebo vyšší územný celok v predchádzajúcom rozpočtovom roku neposkytovali alebo nezabezpečovali prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadili alebo založili.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!