Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Mesto Trenčín môže poskytnúť občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov jednorázovú dávku v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov.

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je možné poskytnúť iba na základe písomnej žiadosti občana, ktorá musí obsahovať všetky predpísané náležitosti.

Potrebné doklady

  • Potvrdenie o príjme / Potvrdenie o výške dôchodku žiadateľa a spoločne posudzovanej osoby (manžel/manželka), vyživovacích povinnostiach určených súdom s kópiou právoplatného rozsudku súdu
  • Potvrdenie o nákladoch na domácnosť
  • Potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne o výške dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke
  • Potvrdenie o riadnom plnení povinnej školskej dochádzky školopovinných deti, ak je žiadateľom rodina s maloletým dieťaťom alebo viacerými deťmi

Príjem podaní

Klientske centrum MsÚ

Kontakt:
tel:
032/6504 307
email: obchod.kc@trencin.sk

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok: 
bez poplatku

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!