Predĺženie záverečnej hodiny

Oznámenie jednorazovej zmeny prevádzkového času pri organizovaní spoločenskej akcie (svadba, promócie a pod.) je prevádzkovateľ povinný doručiť Mestskému úradu 5 dní pred konaním akcie.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť:

  1. dodržiavanie určeného prevádzkového času
  2. v prípade ak je prevádzkareň otvorená po 22.00 hod. v súlade s týmto VZN, je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť aby nedochádzalo k rušeniu nočného kľudu a verejného poriadku a hluk zo zariadení a hudobnej produkcie neprekročil najvyššie prípustné hodnoty pre vonkajšie priestory, ustanovené príslušnými normami a právnymi predpismi
  3. prispôsobiť činnosť prevádzkarne tak, aby sa po určenej prevádzkovej dobe nezdržiavali hostia v prevádzkových miestnostiach a prevádzkarni

 

Vybavuje: Klientske centrum MsÚ
tel.: 032/6504 307
e-mail: obchod.kc@trencin.sk
doba vybavenia: do 15 dní
poplatok: bez správneho poplatku
potrebné doklady:
súvisiace predpisy:

VZN č. 6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!