Povolenie konania príležitostného trhu

Mesto Trenčín v zmysle Zákona č.178/1998 Z.z. zriaďuje a povoľuje trhové miesta pre iné príležitostné trhy (cudzie). Pri zriaďovaní a povoľovaní trhového miesta mesto prihliada na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja. Správcu trhoviska, tržnice, alebo príležitostného trhu môže vykonávať iná osoba ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, tržnice, alebo príležitostného trhu a ktorej bola správa zverená Mestom Trenčín. Takýto správca je povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne.

Na iné príležitostné trhy je potrebné povolenie na zriadenie trhového miesta v meste Trenčín prostredníctvom Mestského úradu v Trenčíne, Útvar ekonomický.

 

Vybavuje: Klientske centrum MsÚ
tel.: 032/6504 307
e-mail: obchod.kc@trencin.sk
doba vybavenia: do 30 dní
poplatok: bez správneho poplatku
potrebné doklady:
  • Trhový poriadok pre trhovisko, tržnicu a príležitostný trh
  • Žiadosť o schválenie trhového poriadku
  • Žiadosť o zriadenie trhového miesta
súvisiace predpisy:

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!