Povolenie konania príležitostného trhu

Mesto Trenčín v zmysle Zákona č.178/1998 Z.z. zriaďuje a povoľuje trhové miesta pre iné príležitostné trhy (cudzie). Pri zriaďovaní a povoľovaní trhového miesta mesto prihliada na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja. Správcu trhoviska, tržnice, alebo príležitostného trhu môže vykonávať iná osoba ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, tržnice, alebo príležitostného trhu a ktorej bola správa zverená Mestom Trenčín. Takýto správca je povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne.

  • na iné príležitostné trhy je potrebné povolenie na zriadenie trhového miesta v meste Trenčín prostredníctvom Mestského úradu v Trenčíne, Útvar ekonomický.

Potrebné doklady

Príjem žiadostí

Klientske centrum MsÚ

Kontakt:
tel.:
032/6504 307
email: obchod.kc@trencin.sk

Poplatok:
bez správneho poplatku

Súvisiace predpisy:

  • VZN č. 6/2017 – ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území mesta Trenčín 
  • VZN č. 7/2017 – ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín
  • Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!