Osvedčovanie listín a podpisov

Osvedčovaním odpisov a kópií listín Mestský úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny. Podľa Usmernenia č.3/2010 Ministerstva vnútra SR, od 01.07.2010 osoba, ktorá predkladá listinu na osvedčenie poskytne meno, priezvisko, rodné číslo (dátum narodenia) a údaj o pobyte pracovníkovi, ktorý listinu osvedčuje.  

Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.

Osvedčovanie podpisov na listinách sa vykonáva v Klientskom centre MsÚ. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorý podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan platným občianskym preukazom, alebo pasom.

Obec nevykonáva osvedčovanie,

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
 • ak ide o zmenky.

Potrebné doklady

 • Občiansky preukaz, alebo pas
 • Originál listiny a jej čitateľná kópia. Na požiadanie je možné vyhotoviť kópiu za úhradu. 

Vybavuje

Klientske centrum MsÚ

Kontakt
Tel:
 032/6504 302, 032/6504 209
Email: osvedcovanie.kc@trencin.sk

Doba vybavenia:  
na počkanie

Poplatok:

 • za osvedčenie 1 podpisu 2,00 € 
 • zviazanie strán pri osvedčovaní podpisu za každý úkon 1,50 €
 • za osvedčenie listín za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2,00 €, v českom jazyku 4,00 € 
 • za 1 kópiu formátu A4, jednostranná tlač 0,10 €
 • za 1 kópiu formátu A4, obojstranná tlač 0,20 €
 • poplatok sa platí v pokladni MsÚ v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!