Prihlásenie sa na prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo  miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.

Občan má právo ohlásiť ohlasovni v mieste prechodného pobytu začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu.

Potrebné doklady

 • Platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
  • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo
  • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne

V súlade so Zák. č. 177/2018 o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať.

Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy bezodkladne, orgány verejnej moci sú oprávnené požiadať osoby o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. V tomto prípade občan predkladá:

 • Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti (byt), vydaný podľa osobitného právneho predpisu (list vlastníctva, alebo rozhodnutie katastrálneho úradu o povolení vkladu, vydané správou katastra, nie z katasterportal.sk)
 • Rodný list

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie ďalších dokladov:

U dieťaťa, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy.

 • Osvedčenie o štátnom občianstve 

Vybavuje

Klientske centrum – Evidencia obyvateľstva, súpisné čísla

Kontakt:
tel.:
 032/6504 308, 032/6504 309  
e-mail: evidencia.kc@trencin.sk

Doba vybavenia:  
na počkanie

Poplatok:  

Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 €    

 • Poplatok sa platí v pokladni MsÚ v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!