Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách

Ide o zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby nadzemných a podzemných vedení každého druhu.

Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách na území mesta za účelom zriadenia (odstránenia)  podzemného (nadzemného) vedenia v telese komunikácie vydáva Mesto Trenčín na základe písomnej žiadosti.

 

Vybavuje: Útvar klientskeho centra a matriky
tel.: 032/6504 303
e-mail: zp.kc@trencin.sk
doba vybavenia: do 30 dní
poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov
potrebné doklady:

Táto žiadosť sa vzťahuje len na zvláštne užívanie miestnej komunikácie. V prípade rozkopania verejnej zelene, ktorá nie je cestnou zeleňou, je potrebné podať Žiadosť o vydanie povolenia na rozkopávku verejnej zelene, ktorá je zverejnená v sekcii Tlačívá – Životné prostredie.

Prílohy uvedené na žiadosti, a to:

  1. Projekt prenosného dopravného značenia, overený ODI OR PZ SR v Trenčíne
  2. Vyjadrenie ODI OR PZ SR v Trenčíne, Kvetná 7, Trenčín
  3. Vyjadrenie správcu komunikácie – pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vo vlastníctve, resp. správe Mesta Trenčín je to MsÚ v Trenčíne, útvar interných služieb, Farská 1, Trenčín
  4. Vyjadrenie správcu zelene (vyžaduje sa len v prípade, že dochádza k rozkopaniu cestnej zelene)
  5. Stavebné povolenie, resp. ohlásenie drobnej stavby na inžinierske siete
  6. Doklad o úhrade správneho poplatku podľa sadzobníka správnych poplatkov
  7. Plnomocenstvo v prípade zastupovania

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!