Povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia letnej terasy

Umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb je v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon) zvláštnym užívaním pozemnej komunikácie. Povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií na území mesta vydáva Mesto Trenčín, na základe písomnej žiadosti. Termín podania žiadosti: do 31. 01. príslušného kalendárneho roka.   

 

Vybavuje: Útvar klientskeho centra a matriky
tel.: 032/6504 303
e-mail: zp.kc@trencin.sk
doba vybavenia: do 30 dní
poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov
poplatok za prenájom pozemku: Formou nájomnej zmluvy s Mestom Trenčín.
potrebné doklady:
súvisiace predpisy:

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!