Povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia letnej terasy

Umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb je v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon) zvláštnym užívaním pozemnej komunikácie. Povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií na území mesta vydáva Mesto Trenčín, na základe písomnej žiadosti. Termín podania žiadosti: do 31. 01. príslušného kalendárneho roka.   

Potrebné doklady

Podanie žiadosti

Klientske centrum MsÚ

Kontakt:
Tel:
032/6504 303
Email: zp.kc@trencin.sk

Doba vybavenia:  
do 30 dní

Poplatok:  
podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Poplatok za prenájom pozemku
Formou nájomnej zmluvy s Mestom Trenčín.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!