Predaj/zámena majetku mesta

Záujemca (právnicka, alebo fyzická osoba) o kúpu, prípadne zámenu majetku vo vlastníctve mesta (nebytové priestory, pozemky) môže podať písomnú žiadosť na Mestský úrad v Trenčíne, Útvar majetku mesta. V žiadosti uvedie hlavne údaje o žiadateľovi, označenie nehnuteľnosti o ktorú má záujem (parcelné číslo pozemku, súpisné číslo stavby, kópia katastrálnej mapy, …) a účel na ktorý chce nehnuteľnosť využívať.

Potrebné doklady
  • Žiadosť o predaj majetku mesta
  • Žiadosť o zámenu majetku mesta
Vybavuje

Útvar majetku mesta
tel.: 032/6504 462, 032/6504 445
e-mail: eva.hudecova@trencin.sk
e-mail:julia.kukelova@trencin.sk

Doba vybavenia: 
približne do 3 mesiacov

Poplatok: 
bez poplatku

Súvisiace predpisy:

Úradné hodiny
Pondelok 8.00 – 11.30 12.30 – 15.00
Streda 8.00 – 11.30 12.30 – 16.00 
Piatok 8.00 – 11.30 12.30 – 14.00

Ostávajúci pracovný čas je vyhradený pre pracovné rokovania a koncepčnú prácu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!