Žiadosti o dotácie v oblasti sociálnych vecí treba podať do 31. marca

17. 2. 2010

Mesto Trenčín vyhlásilo dotačné kolo na aktivity v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva v roku 2010.


O financie z grantového programu sa môžu uchádzať oprávnené subjekty na základe riadne vyplnenej žiadosti na predpísanom formulári spolu s povinnými prílohami. Žiadateľ musí mať zároveň vysporiadané záväzky voči mestu. V aktuálnom rozpočte je na dotácie v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva vyčlenených  16-tisíc eur.


Viac o podmienkach poskytovania grantov, tlačivá žiadostí spolu s informáciami o ich vyplnení a prílohách, možnosťami ich použitia  a zúčtovania, ako aj presné znenie VZN č. 3/2009, nájdete na www.trencin.sk/dotacie_socialne alebo na Útvare sociálnych vecí MsÚ v Trenčíne, tel. č.: 032/650 42 21.


Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín, Mierové nám. 2, (pondelok – štvrtok v čase od 8.00 do 16.30 hod., v piatok od 8.00 do 14.00 hod.) alebo poštou (rozhoduje dátum pečiatky na obálke).


Uzávierka prijímania žiadostí je 31. marca 2010.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!