Záznam z júlového mestského zastupiteľstva

11. 7. 2018

Trenčianski poslanci sa stretli na svojom riadnom zasadnutí aj na začiatku prázdnin. Ešte nikdy netrvala diskusia v úvodnom bode rokovania tak dlho, ako 4. júla 2018. Mestské zastupiteľstvo ste mohli sledovať v priamom prenose. Ak ste to nestihli a zaujíma vás to, ponúkame vám záznam.

 

 1. časť záznamu
 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. 02:13:11 Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.05.2018
 3. 02:15:47 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018
 4. 02:42:10 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta
 5. 02:51:19 Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy so Slovenskou sporiteľňou a.s.

2. časť záznamu
 1. Majetkové prevody
 2. 02:08:31 Návrh VZN č. 5/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Trenčín
 3. 02:10:54 Návrh VZN č. 6/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2017 o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene
 4. 02:20:19 Návrh VZN mesta Trenčín č. 7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Trenčín č. 8/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o podmienkach zvláštneho užívania verejných priestranstiev v meste Trenčín
 5. 02:24:30 Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 
 6. 02:38:00 Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. ul. 12 . Piaristická č. 42, Trenčín 
 7. 02:42:36 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trenčín pre obdobie 2018 – 2021 s výhľadom do roku 2030 
 8. 02:46:27 Návrh na schválenie uzatvorenia dohody o urovnaní so spoločnosťou Služby pre bývanie s.r.o. a LIPTOVSKA, s.r.o.
 9. 02:57:01 Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu „Športové centrum pri základnej škole“ medzi Mestom Trenčín a Slovenským zväzom ľadového hokeja, občianskym združením
 10. 03:01:30 Návrh novelizácie Štatútu mesta Trenčín
 11. 03:11:37 Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Trenčín
 12. 03:13:36 Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia v roku 2018 /1.časť/

3. časť záznamu
 1. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia v roku 2018 /2.časť/
 2. 00:11:49 Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na 2. polrok 2018
 3. 00:14:15 Návrh na schválenie predloženia žiadosti mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku v rámci výzvy kód: IROP-PO4-SC431-2017-16 a na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na Arboristické orezy vo verejnej zeleni 
 4. 00:31:47 Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 810 zo dňa 8.2.2017, ktorým bola schválená žiadosť mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
 5. 00:46:47 Návrh na schválenie predloženia žiadosti mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok / projektu technickej pomoci v rámci IROP s názvom „Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP mesta Trenčín II.“
 6. 00:47:39 Žiadosť o vyjadrenie sa k zaradeniu elokovaných pracovísk Súkromnej základnej umeleckej školy, Gagarinova 7, Trenčín do siete škôl a školských zariadení v SR od 1. septembra 2018
 7. 00:50:59 Žiadosť o vyjadrenie sa k zaradeniu elokovaného pracoviska Súkromnej materskej školy Slimáčik, M. Turkovej 22 , Trenčín do siete škôl a školských zariadení v SR od 1. septembra 2018 
 8. 00:52:58 Žiadosť o vyjadrenie sa k zaradeniu elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy K. Pádivého, Nám. SNP č. 2, Trenčín do siete škôl a školských zariadení v SR od 1. septembra 2018
 9. 00:55:11 Návrh na zmenu uznesenia č. 1313 zo dňa 14.03.2018, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na poskytnutie služieb – „Príprava a dodávka stravy “ 
 10. 01:02:10 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na dodanie tovarov „Dodávka elektrickej energie“ – Mesto Trenčín 
 11. 01:02:50 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ – Mesto Trenčín 
 12. 01:03:27 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ – MHSL, m.r.o. 
 13. 01:04:05 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na dodanie tovarov „Dodávka elektrickej energie“ – MHSL, m.r.o. 
 14. 01:04:37 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na dodanie tovarov „Dodávka elektrickej energie“ – SSMT, m.r.o. 
 15. 01:05:13 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na dodanie tovarov „Dodávka elektrickej energie“ – ŠZMT, m.r.o. 
 16. 01:06:04 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ – ŠZMT, m.r.o. 
 17. 01:06:40 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ – ZŠ Veľkomoravská 12, Trenčín 
 18. 01:07:17 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ – ZŠ L. Novomeského 11, Trenčín 
 19. 01:07:52 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ – ZŠ Kubranská 80, Trenčín Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 
 20. 01:08:25 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ – ZŠ Na dolinách 27, Trenčín 
 21. 01:08:59 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ – ZŠ Dlhé Hony 1, Trenčín 
 22. 01:09:32 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na dodanie služieb „Poskytovanie strážnej služby“ 
 23. 01:10:20 Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy, Opatovská 654/39, Trenčín“ 
 24. 01:13:04 Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy, Šafárikova 11, Trenčín “ 
 25. 01:13:49 Interpelácie 
 26. 01:33:04 Rôzne 
 27. 02:13:41 Záver

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!