Výhodný úver – dobrá bonita mesta

18. 8. 2005

           Novelizáciou VZN č. 10/2004 Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2005 – 2007 poslanci mestského zastupiteľstva schválili prijatie úveru vo výške 90 800 000 Sk. Tieto finančné prostriedky budú použité na financovanie investičných akcií v rámci cestnej dopravy a nakladania s odpadovými vodami


Konkrétne ide o financovanie nasledovných akcií:


Križovatka ulíc Soblahovská a Legionárska (časť z celkovej sumy 22,5 mil. Sk):      


                                                                                6 504 000 Sk
Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín (prípravné investičné akcie):  


                                                                             31 270 000 Sk
Kanalizácia v meste Trenčín (realizácia stavieb):


                                                                            53 026 000 Sk


SPOLU                                                                   90 800 000 Sk


          „Po vyčerpaní tohto úveru bude celkový dlh Mesta Trenčín, t.j. návratné finančné prostriedky vo výške 245 984 000 Sk, čo predstavuje 35,67% predpokladaných bežných príjmov dosiahnutých v roku 2005. Úver bude čerpaný v dvoch peňažných ústavoch a v súčasnej dobe sa upresňujú podmienky čerpania tohto úveru, t. j. úrokové sadzby, doba splatnosti, jeho zabezpečenie, čerpanie a pod. Úverové zmluvy budú uzatvorené po ukončení rokovaní v septembri tohto roku,“  informoval nás o súčasnom dianí vedúci Ekonomického útvaru MsÚ v Trenčíne Ľubomír Štefánik.


          O stanovisko k rozhodnutiu poslancov sme požiadali aj štatutára mesta, primátora Branislava Cellera: Možnosť získať výhodný úver je znakom veľmi dobrej bonity mesta. Keby sme mali problémy s jeho splácaním, tak nám banky úver neposkytnú. Mesto Trenčín je dlhodobo hodnotené ako jedno z najbonitnejších miest na Slovensku, o čom svedčí aj fakt, že úverové prostriedky na reštrukturalizáciu komunálnych obligácií  sme v minulom období získali lacnejšie ako iné mestá na Slovensku. Aj posledné ratingové hodnotenie Slovenskou ratingovou agentúrou hovorí, že Trenčín je v porovnaní s ostatnými slovenskými mestami veľmi vysoko. Preto nie je dôvod hovoriť v súvislosti s úverom mesta o tom, že sa dostáva do problémov. Opak je pravdou,“ uviedol primátor.


          B. Celler sa vo svojom stanovisku oprel aj o zákon o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy:  „Návratné zdroje financovania t. j . úvery, môže akékoľvek mesto v zmysle zákona použiť len na krytie investícií, to znamená na rozvoj mesta. Nemôžu byť použité na bežné výdavky alebo údržbu mesta napr. chod škôl, osvetlenie, zabezpečenie čistoty mesta a pod. Investičné akcie môže mesto financovať z predaja majetku, z úverových zdrojov alebo z hospodárskeho prebytku z predošlého roku. Úverové zdroje mesta nesmú presiahnuť hranicu 60% z bežných príjmov v uplynulom roku. Trenčín má dnes úvery s dobou splatnosti minimálne 10 rokov, takže ani náklady na ich splácanie nie sú dramatické. Úročenie týchto úverov je veľmi nízke, jedno z najvýhodnejších v rámci ostatných miest na Slovensku. Úverom teda nemôže byť ohrozená žiadna činnosť mesta. Za týchto podmienok by bolo hriechom nevyužiť aj takýto spôsob financovania rozvoja mesta.“



+ Prípravné investičné akcie na výstavbu Juhovýchodnéhjo obchvatu mesta budú čerpané zo schváleného úveru.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!