Výberové konanie na miesto odborného pracovníka nízkoprahového denného centra

25. 9. 2018

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., vyhlasujú výberové konanie na pracovné miesto odborného pracovníka nízkoprahového denného centra (NDC). Uskutoční sa 16. 10. 2018 o 11.00 h v priestoroch Sociálnych služieb mesta Trenčín na Piaristickej ulici 42.Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania je možné doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o, Piaristická 42, 911 01 Trenčín. Uzávierka na predloženie žiadostí je 11. 10. 2018.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

–   štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,

–   doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

–   doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,

–   uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Každý úspešný uchádzač, ktorého výberová komisia vyberie, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace).

Miestom výkonu práce je Nízkoprahové denné centrum, M. Nešporu 8, 911 01 Trenčín.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. 11. 2018.

Suma základnej zložky mzdy/platu (základná hrubá mzda bez osobného ohodnotenia, príplatkov) pre pozíciu odborného pracovníka je 720 eur.

Charakteristika práce odborného pracovníka NDC:

Odborný pracovník zodpovedá za realizáciu odborných činností a aktivít NDC, ktoré sú prístupné pre celú obec/komunitu. Pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť. Prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov. Svojou činnosťou sa snaží prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených.

Výkon Nízkoprahového denného centra: M. Nešporu 8, 911 01 Trenčín podporuje v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!