Voľby do Európskeho parlamentu majú zmysel

24. 5. 2019

Už zajtra, v sobotu 25. mája sa konajú voľby do Európskeho parlamentu. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 h.

Ako správne voliť? Volič si vyberie jeden z hlasovacích lístkov a bez ďalšej úpravy ho vloží do obálky, alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží do obálky a následne do volebnej urny.

Všetky podrobné informácie o zajtrajších voľbách nájdete na špeciálnej stránke Voľby do Európskeho parlamentu 

Pozrite si prehľad projektov na území mesta Trenčín, ktoré boli v posledných rokoch financované z dotačných schém Európskej únie.

Realizované projekty

 • Vzdelávanie
  • Rekonštrukcia ZŠ ul. Veľkomoravská, Trenčín – ROP
  • Rekonštrukcia ZŠ ul. Hodžova, Trenčín – ROP
  • Rekonštrukcia ZŠ ul. Novomeského, Trenčín – ROP
  • Obnova ZŠ ul. Kubranská, Trenčín – OP Kvalita ŽP
  • Obnova MŠ Opatovská – OP Kvalita ŽP
  • Obnova MŠ Šafáriková – OP Kvalita ŽP
  • Modernizácia priestorov odb. učební ZŠ Hodžova – IROP
  • Modernizácia priestorov odb. učební ZŠ Veľkomoravská – IROP
  • Modernizácia priestorov odb. učební ZŠ Novomeského – IROP
  • Modernizácia priestorov odb. učební ZŠ Dlhé Hony – IROP
 • Verejné priestranstvá a ekológia
  • Revitalizácia parku M. R. Štefánika  – IROP
  • Stradakl Stratégia adaptability pre klimatické zmeny – strategický dokument – IROP
  • TreBuCHET Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície – INTERREG
  • Revitalizácia vnútrobloku J. Halašu  – IROP
  • Revitalizácia vnútrobloku na Východnej ulici – IROP
 • Mobilita
  • Cyklotrasa Centrum – Juh 2. etapa  – IROP
  • Cyklotrasa Kasárenská ulica – IROP
  • Cyklotrasa: Karpatská ulica  – IROP
  • PUM – Plán udržateľnej mobility – strategický dokument – IROP
 • Iné
  • Verejné osvetlenie – Komplexná modernizácia časti v meste Trenčín – OP Konkurecieschopnosť a hospo. Rast
  • Rozvoj vzdelávania , kvalifikácie a odbornej prípravy – Nórske fondy
  • Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja

Schválené projekty, pripravené na realizáciu

 • Revitalizácia priestorov Átria – IROP
 • Cyklotrasa: Vetva D – SO Piešťanská
 • Cyklotrasa: Vetva D – ul. Zlatovská a Prepojenie ul. Zlatovská – Hlavná
 • Cyklotrasa: Ul. Stárka k priemyselnému parku

Podané projekty čakajúce na schválenie

 • Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská
 • Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách
 • Modernizácia priestorov ZŠ Novomeského 
 • Cyklotrasa: Vetva E – SO Záblatská
 • Cyklotrasa: ul. na Kamenci, od. Ul. na Vinohrady po Kasárenskú
 • Cyklotrasa: Vetva D – SO 05 Cyklotrasa, úsek ul. Ľ.Stárka
 • Zelené pľúca mesta – vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčíne
 • Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku ÚSPECH, Trenčín
 • Revitalizácia vnútrobloku Sihoť, vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova

Pripravované projekty

 • UIA (Urban Innovative  Actions) – železničný most
 • Horizont 2020 – Making CITY
 • Rekonštrukcia HVIEZDA – Kultúrno – kreatívne centrum
 • Rekonštrukcia nocľahárne a nízkoprahového denného centra 
 • Revitalizácia vnútrobloku Sihoť – Slimáčik

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!