V utorok 4. 4. zasadnú tri komisie pri MsZ, v pondelok 3. 4. aj VMČ Juh

31. 3. 2023

Výbor mestskej časti Juh začne svoje rokovanie v Kultúrnom stredisku Juh o 17.30 h a vyjadrí sa napríklad k žiadosti o prenájom plôch na mestskom pozemku na Kyjevskej ulici za účelom zriadenia letnej terasy.

Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve Trenčín sa stretne o 14.00 h v zasadacej miestnosti MsÚ na 1. poschodí (kancelária primátora). Bodmi programu sú najmä Záverečný účet mesta za rok 2022 a plánované podujatie Športovec roka 2022.

Komisia školstva a mládeže bude rokovať online o 14.30 h. K schôdzi sa môžete pripojiť tu. Členovia komisie sa budú vyjadrovať napríklad k novelizácii VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni. Posúdia aj žiadosti o súhlas k zriadeniu Súkromného zariadenia spoločného stravovania pre deti pre zriaďovateľa Slimáčikovo na Ul. M. Turkovej, ale aj k zriadeniu Súkromnej ZUŠ. Komisia sa bude zaoberať aj Zápisom detí do materských škôl.

V utorok 4. apríla sa zídu aj členovia Finančnej a majetkovej komisie. Od 16.00 h budú rokovať v Centre rozvoja mesta na Farskej ulici. Vyjadria sa k pripravovaným novelizáciám VZN týkajúcich školských zariadení a školských jedální, vyjadria sa k navrhnutým majetkovým prevodom a vyjadria sa, napríklad, aj k Záverečnému účtu mesta Trenčín za rok 2022, či k návrhu zmeny tohtoročného rozpočtu.

Rokovania mestských komisií a výborov mestských častí sú verejné.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!