Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 sa blíži

14. 5. 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. V Trenčíne bolo určených 172 sčítacích komisárov.


Sčítaním sa zisťujú údaje o


a) obyvateľoch,


1. štátnych občanoch Slovenskej republiky,


2. cudzincoch zdržujúcich sa na území Slovenskej republiky v rozhodujúcom okamihu sčítania,


b) úrovni bývania obyvateľov,


c) štruktúre domového a bytového fondu.


Sčítanie sa vzťahuje na


a) obyvateľov okrem cudzincov používajúcich diplomatické výsady a imunitu,


b) na každú budovu určenú na bývanie  alebo inú budovu,  ktorá je obývaná v rozhodujúcom okamihu sčítania, okrem zastupiteľských úradov cudzích štátov,


c) byty.


Na účely sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 je povinný poskytnúť údaje


– každý obyvateľ v rozsahu uvedenom v zozname. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nemôže sám poskytnúť údaje, je povinný poskytnúť údaje jeho zákonný zástupca alebo blízka osoba,  alebo osoba žijúca s ním spoločne v domácnosti.


Za obyvateľa v ubytovacom zariadení, ktorý nemôže sám poskytnúť údaje zo zdravotných dôvodov alebo ktorý je neplnoletým obyvateľom, je povinný poskytnúť údaje ubytovateľ. Za obyvateľa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo ktorému sa poskytujú sociálne služby inými právnickými osobami  celoročne a ktorý nemôže sám poskytnúť údaje, je ich povinný poskytnúť vedúci zariadenia alebo ním písomne poverený zamestnanec.


– cudzinec, ktorý má pobyt na území Slovenskej republiky kratší ako 90 dní, je povinný poskytnúť údaje v obmedzenom rozsahu


– vlastník domu alebo správca domu, alebo nájomca domu.


– vlastník bytu alebo správca bytu, alebo nájomca, alebo podnájomník.


Každý, kto je povinný poskytnúť údaje, ich poskytne úplne, správne, pravdivo a včas.


Údaje zo sčítania sa zaznamenajú na sčítacom tlačive. Sčítacie tlačivo je štatistický formulár v listinnej podobe alebo v elektronickej forme. Sčítacie tlačivá sa okrem štátneho jazyka vyhotovujú aj v jazyku maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom v listinnej forme a v elektronickej forme a v jazyku anglickom v elektronickej forme.


Podľa zákona č.263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sčítanie obyvateľov, domov a bytov vykonávajú sčítací komisári. Sčítacím komisárom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý je bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Sčítacieho komisára po jeho predchádzajúcom súhlase vymenuje starosta obce, resp. primátor mesta.  Sčítací komisár je povinný preukazovať sa počas výkonu činnosti osobitným poverením, ktoré vydáva starosta obce, resp. primátor mesta. Ďalej je povinný chrániť vyplnené sčítacie tlačivá pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím a zachovávať mlčanlivosť o údajoch, s ktorými sa oboznámi pri sčítaní.


Ako bude vyzerať sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 v praxi


Sčítanie riadi, metodicky usmerňuje a koordinuje Štatistický úrad SR v súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy, obvodnými úradmi, obcami a vyššími územnými celkami. Toto štatistické zisťovanie sa týka všetkých obyvateľov okrem cudzincov požívajúcich diplomatické výsady a imunitu. Do sčítania budú zaradení aj cudzinci, ktorí budú v rozhodujúcom okamihu sčítania na území Slovenskej republiky. Ak sa zdržia menej ako 90 dní, poskytnú údaje len v obmedzenom rozsahu. Sčítanie sa ďalej vzťahuje na každú budovu určenú na bývanie alebo na inú budovu obývanú v rozhodujúcom okamihu sčítania a na byty.


Samotné sčítanie vykonajú sčítací komisári. Ich výber a výkon činnosti majú na starosti obce. Sčítacím komisárom môžete byť aj Vy, Váš sused alebo známy. Podmienkou je, že sčítací komisár musí byť štátnym občanom Slovenskej republiky, je starší ako 18 rokov, musí byť bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Jeho povinnosti presne vymedzuje zákon, ako aj to, že sčítací komisár má za výkon činnosti nárok na odmenu. Práca sčítacieho komisára je náročná a zodpovedná. Sčítací komisári môžu svojou aktivitou, celkovým správaním a profesionálnym vystupovaním pozitívne ovplyvniť záujem obyvateľov o sčítanie. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 bude veľmi podobné sčítaniu pred desiatimi rokmi. Novinkou je možnosť elektronického vyplnenia sčítacích formulárov.


PRED SČÍTANÍM


Sčítací komisári začnú od 13. mája 2011 navštevovať domácnosti, ktoré patria do ich sčítacieho obvodu. Počas výkonu činnosti je sčítací komisár povinný preukazovať sa osobitným poverením, ktoré mu vydal starosta obce alebo príslušný orgán štátnej správy, ak je sčítacím komisárom pre osobitný sčítací obvod. Sčítací komisár odovzdá bývajúcim členom domácnosti sčítacie tlačivá. Sčítacie tlačivá budú na národnostne zmiešaných územiach k dispozícii okrem štátneho jazyka aj v jazykoch národnostných menšín (maďarskom, rómskom, ukrajinskom a rusínskom), pre slabozrakých a nevidiacich budú vysvetlivky k sčítacím tlačivám v Braillovom písme. Sčítací komisár nevstúpi do domácnosti, pokiaľ ho sami nevyzvete. Poučí Vás o spôsobe vyplnenia sčítacích tlačív a odpovie na Vaše otázky. Ak ste definitívne rozhodnutý vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, informujte o tom sčítacieho komisára.


Od sčítacieho komisára prevezmete tieto sčítacie tlačivá:


·         A. Údaje o obyvateľovi pre každého člena domácnosti


·         B. Údaje o byte vyplní jedna osoba za celú bytovú domácnosť


·         C. Údaje o dome vyplňuje vlastník alebo správca domu za každý dom – za každý dom jedno sčítacie tlačivo


SČÍTANIE


     Skôr ako začnete vyplňovať sčítacie tlačivá, prečítajte si vysvetlivky. Mali by Vám pomôcť zapísať údaje úplne, správne a pravdivo. Sčítacie tlačivá vypisujte modrým alebo čiernym perom. Sčítacie tlačivá neskladajte, chráňte ich pred poškodením a zničením. Po prvý raz v histórii si budete môcť vybrať, či sčítacie tlačivá vyplníte v listinnej podobe alebo elektronicky.


PO SČÍTANÍ


     Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisár opäť navštívi Vašu domácnosť. Pomôže vyplniť sčítacie tlačivá osobám, ktoré ho o to požiadajúSkontroluje vypísané tlačivá a v prípade potreby Vás vyzve, aby ste doplnili alebo spresnili údaje. Sčítací komisár vyzbiera vyplnené sčítacie tlačivá od všetkých osôb vo svojom sčítacom obvode, ktoré sa nesčítali elektronicky.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!