Odpad patrí do nádob, nie vedľa nich

10. 9. 2018

Prosíme občanov, aby dodržiavali pravidlá, ktoré má naše mesto stanované vo Všeobecne záväznom nariadení o nakladaní s odpadmi a rešpektovali zákaz ukladania odpadu vedľa nádob na odpad.

Odložené smeti, krabice a vrecia s rôznym odpadom v tesnej blízkosti kontajnerov, nadrozmerný odpad vyložený kedykoľvek a kdekoľvek – čierne skládky, ktorých pôvodca je neznámy. Napriek tomu, že vznikli v husto obývanej časti mesta, nikto nič nevidel.

Neporiadok sa nepáči nikomu, za jeho vývoz však zaplatíme spoločne. A pri tom by stačilo dodržiavať stanovené pravidlá.

Triedené zložky odpadu sú vyvážané podľa harmonogramu. Ak máme odpadu viac, ako sa vojde od kontajnerov, jeho vytriedené zložky (papier, sklo, plasty, kovy, VKM, šatstvo,…)  nadrozmerný odpad a bioodpad môžu fyzické osoby odovzdať aj v zberných dvoroch. Pre fyzické osoby poplatníkov mesta je využitie zberných dvorov bezplatné. 

K dispozícii sú 3 zberné dvory

  • Zberný dvor na Zlatovskej ulici – prevádzkové hodiny: pondelok – sobota: 6.30 hod. – 17.30 hod., pre odovzdanie drobného stavebného odpadu (DSO) do 17.00 hod.
  • Zberný dvor na Soblahovskej ulici – prevádzkové hodiny: pondelok – sobota: 8.00 hod. – 17.30 hod., pre odovzdanie DSO do 17.00 hod. 
  • Zberný dvor K zábraniu – prevádzkové hodiny:   pondelok – sobota: 8.00 hod. – 17.30 hod., pre odovzdanie DSO do 17.00 hod. 

Na zbavenie sa odpadu možno využiť aj Jesenné upratovanie 2018, ktoré sa začína 22. 9. 2018 v mestskej časti Juh a pokračuje v MČ Stred, Západ a Sever.

Zber nadrozmerného (objemného) odpadu 

párny týždeň: štvrtok – Juh I., II., Nad Tehelňou, vrátane priľahlých ulíc s IBV 

párny týždeň: piatok – Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, Centrum,  Biskupice a Nozdrkovce, vrátane priľahlých ulíc s IBV  

nepárny týždeň: štvrtok – Sihoť I., II., III., IV., Pod Sokolice, Pred Poľom, vrátane priľahlých ulíc s IBV 

nepárny týždeň: piatok – Kvetná, Nové Zlatovce, Zámostie, vrátane priľahlých ulíc s IBV 

posledná streda v mesiaci od rodinných domov (z IBV): Záblatie, Zlatovce, Kubrá, Kubrica, Opatová, Istebník, Orechové, Horné Orechové, Belá  

Nadrozmerný odpad je možné vyložiť len v predvečer dňa vývozu!

Ak nie ste si istí, ktorý odpad ako vytriediť, pomôžu informácie o nakladaní s odpadom na území mesta Trenčín.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!