Novelizácia VZN č. 4/2004 o odpadoch

26. 4. 2005

                   K novelizácii Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 4/2004 o odpadoch Mesto Trenčín pristúpilo z dôvodu pružnejšieho a dynamickejšieho vybavenia žiadosti v prípade, že fyzická osoba podnikajúca, resp. právnická osoba požiadajú o množstvový zber. Komisia životného prostredia a dopravy i Mestská rada v Trenčíne odporučili Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne novelizáciu VZN č. 4/2004 o odpadoch schváliť.


          Poslanci MsZ novelu schválili, čo znamená, že lehota na zavedenie množstvového zberu pre fyzické osoby podnikajúce a právnické osoby bude do 90 dní od podania žiadosti. Doteraz VZN túto lehotu vymedzilo na 30. september s tým, že začala platiť od nasledujúceho roku.


         


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!