Karanténna stanica nie je útulok

16. 11. 2006

          deväť rokov je v Trenčíne v prevádzke karanténna stanica pre psov. Účelom jej fungovania je  zamedziť šírenie chorôb, prenášaných túlavými psami, na obyvateľov mesta. Odchytené túlavé zvieratá sa preto umiestňovali do priestorov v susedstve bývalej mestskej skládky len na nevyhnutnú, tzv. inkubačnú dobu, a potom, ak to ich zdravotný stav dovoľoval, boli ponúknuté do náhradnej opatery novým majiteľom.


          Od 1. júla karanténnu stanicu na základe zmluvy o jej prevádzkovaní zverilo Mesto Trenčín do užívania občianskemu združeniu Pomoc zvieratám – Tierhilfe Trenčín. „Zmyslom výpožičky bolo skvalitnenie prevádzky karanténnej stanice, zlepšenie starostlivosti o zvieratá a prípadne po vzájomnej dohode zmeniť jej charakter na útulok,“ vyratúva dôvody podpisu zmluvy Peter Kubinský, vedúci útvaru interných služieb Mestského úradu v Trenčíne. Na tieto účely Mesto Trenčín vyčlenilo zo svojho rozpočtu 400 tisíc Sk ako dotáciu na prevádzku karanténnej stanice na obdobie druhého polroka tohto roku a v nedávnom schválenom programovom rozpočte na rok 2007 je na prevádzku karanténnej stanice určených 800 tisíc korún.


          V úradnom zázname z kontroly, ktorú 26. októbra t.r. vykonali inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Trenčíne, je karanténna stanica prezentovaná ako útulok pre zvieratá, čo je podľa P. Kubinského v rozpore so zmluvou medzi Mestom Trenčín a OZ Pomoc zvieratám – Tierhilfe. „Listom sme upozornili na túto situáciu predstaviteľov občianskeho združenia. Karanténna stanica totiž nie je kapacitne vybudovaná na útulok zvierat a preto žiadame nášho zmluvného partnera, aby prijímal len odchytené zvieratá a prístup do priestorov umožnil len ošetrujúcemu personálu,“ upozorňuje na benevolenciu členov OZ Pomoc zvieratám – Tierhilfe P. Kubinský.


          Stanovisko Mesta Trenčín k problematike karanténnej stanice a výsledkom kontroly je teda jasné. Povinnosťou prevádzkovateľa je urýchlené riešenie nedostatkov, vyplývajúcich z vykonanej veterinárnej kontroly. „Na financovaní karanténnej stanice sa podieľame nemalou čiastkou a preto očakávame v tomto smere iniciatívu občianskeho združenia,“ hovorí P. Kubinský. Podľa jeho slov, Mesto Trenčín nemieni investovať do premeny súčasnej karanténnej stanice na útulok, ale je pripravené podieľať sa aj nad rámec dotácií na riešení zlepšenia podmienok pre zvieratá. „Od zmluvného partnera očakávame konkrétne návrhy najmä o tom, ako oddeliť koterce chorých zvierat od zdravých a pripraviť priestory pre veterinárneho lekára a obsluhujúci personál, “ dodáva P. Kubinský. Mesto je pripravené spolupodieľať sa aj na zlepšení hygienických podmienok stanice.


          Mesto Trenčín intenzívne hľadá vhodnejšiu lokalitu pre umiestnenie karanténnej stanice s perspektívou jej dobudovania na útulok. Má vytipované dve lokality, proces presťahovania je však dlhodobý, pretože si vyžaduje náročné postupy najmä z hľadiska životného prostredia. Preto očakáva aj nápady členov občianskeho združenia na nové umiestnenie karanténnej stanice vyhovujúce všetkým legislatívnym normám.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!