Informácia pre imobilných voličov

25. 9. 2023

V sobotu 30. septembra 2023 sa uskutočnia voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V Kultúrnom stredisku Juh na Kyjevskej ulici budú počas volieb volebné miestnosti aj na poschodí. Pre imobilných občanov bude k dispozícii plošina v čase od 14.00 do 19.00 hodiny.

Ak sa volič nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať mesto a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom tých voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Členovia  komisie zabezpečia, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania a aby ten, kto hlasoval, podpísal prevzatie hlasovacích lístkov a obálky.  

V odôvodnených prípadoch môže okrsková volebná komisia umožniť hlasovanie do prenosnej volebnej schránky voličovi príslušného volebného okrsku (resp. voličovi s vydaným hlasovacím preukazom), ktorý sa dostavil do budovy alebo pred vstup do budovy, v ktorej sa nachádza volebná miestnosť a ktorého zdravotný stav mu nedovolí prísť sa do volebnej miestnosti nachádzajúcej sa na poschodí tejto budovy alebo nachádzajúcej sa v budove, ktorá nemá bezbariérový prístup. Pre hlasovanie takéhoto voliča platia rovnaké podmienky, ako pre hlasovanie do prenosnej volebnej schránky, napr. v domácnosti.

Voliči môžu svoju požiadavku o voľbu do prenosnej volebnej schránky nahlásiť do 29. septembra 2023 na Mestskom úrade v Trenčíne v úradných hodinách, č. t. 032/6504 244, počas volieb 30. 9. 2023 na č. t. 032/6504 309 alebo v príslušnej okrskovej volebnej komisii.

Všetky podrobné informácie k voľbám do NR SR nájdete na www.trencin.sk

Upozorňujeme voličov na zmeny vo volebných okrskoch oproti minulým voľbám:

  • V okrsku č.28 sa zmenila volebná miestnosť z Materskej školy Švermova na Trenčiansku univerzitu A. Dubčeka (Študentská 1638/3).
  • V okrsku č.45 došlo k premiestneniu volebnej miestnosti z Kultúrneho strediska Istebník do Materskej školy Štvorlístok (Orechovská 7/14).
  • Aj v  okrsku č.46 došlo k premiestneniu volebnej miestnosti z Klubu dôchodcov Istebník do Materskej školy Štvorlístok (Orechovská 7/14).

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!