Budúci týždeň cyklokomisia, komisia financií, VMČ Západ i zastupiteľstvo

22. 3. 2024

V pondelok 25. marca 2024 sa o 16.00 h v sobášnej sieni mestského úradu zíde Cyklokomisia.

Rokovať bude najmä o aktuálnom stave pripravovaných cykloprojektov.

V utorok 26. marca 2024 sa uskutoční riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Jeho začiatok je o 8.30 hodine. Sledovať ho budete môcť aj online v priamom prenose.

Trenčianski mestskí poslanci sa zídu vo veľkej zasadacej miestnosti. Program rokovania má naplánovaných 13 bodov. Medzi nimi je napríklad aj návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o spolupráci, dohody o urovnaní, zmluvy o zriadení vecného bremena a zmlúv o budúcich zmluvách medzi mestom Trenčín a spoločnosťou SIRS – Development v súvislosti s novou autobusovou stanicou. Podrobne si o jednotlivých bodoch rokovania môžete prečítať v materiáloch na zasadnutie.

Rokovanie zastupiteľstva je verejné. Jeho priebeh bude vysielaný v priamom prenose na www.trencin.sk.

V stredu 27. marca 2024 sa o 16.00 h v zasadacej miestnosti na prízemí v budove Centra rozvoja mesta na Farskej ulici č.10 stretne Komisia finančná a majetková.

Členovia komisie sa vyjadria napríklad k prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve mesta pre Súkromnú základnú školu pre žiakov s autizmom za rok 2023, venovať sa budú aj vyhodnoteniu ekonomických ukazovateľov za poskytované sociálne služby za rok 2023, zaujmú stanovisko k navrhovaným zmenám a doplneniu VZN o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti. Témou ich rokovania budú aj majetkové prevody.

V stredu 27. marca 2024 bude mať o 17.00 h v Kultúrnom dome Zlatovce stretnutie Výbor mestskej časti Západ.

V programe je prerokovanie žiadostí odborných útvarov mestského úradu. Občania dostanú odpovede na svoje otázky z minulého zasadnutia VMČ a budú môcť tlmočiť svoje ďalšie podnety a požiadavky.

Zasadnutia komisií, VMČ i mestského zastupiteľstva sú verejné!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!