Zmeny v rozpočte si vyžiadal čas

20. 6. 2006

          Mesto Trenčín môže od roku 2003 na základe prijatého všeobecne záväzného nariadenia urobiť zmeny v rozpočte len dvakrát ročne. Návrh na prvé tohtoročné zmeny sa dostane na rokovanie mestského zastupiteľstva 29. júna. Finančná a majetková komisia pri MsZ i mestská rada ich už prerokovali a odporúčajú poslancom na schválenie. Zmeny sa týkajú najmä strategických projektov v oblasti dopravy,


          Najviac finančných prostriedkov je navrhnutých na včlenenie do kapitoly cestná doprava v rámci kapitálových výdavkov. Sumou 81 mil. Sk sa má financovať vybudovanie komunikácie v priemyselnej zóne (priemyselnom parku) na Bratislavskej ul. Podľa slov trenčianskeho primátora Branislava Cellera, mestu sa podarilo na vybudovanie tejto komunikácie získať dotáciu takmer 90 mil. Sk. „V týchto dňoch je už vyhlásené výberové konanie na dodávateľa, aby na jeseň mohla byť v zóne vybudovaná cesta. Spracovávame aj žiadosť na poskytnutie ďalších finančných prostriedkov z európskych fondov, ktoré chceme použiť na vybudovanie infraštruktúry v tejto zóne. Veríme, že budeme v krátkom čase úspešní. Rozpočet by sa v tejto kapitole mal doplniť aj o ďalších 6,7 mil. Sk. Tieto finančné prostriedky chce mesto vyčleniť na vybudovanie križovatiek Súdna – Električná ul. a Električná ul. – K dolnej stanici. Svetelná cestná signalizácia a drobné stavebné úpravy určite pomôžu riešiť dopravu v tejto časti dolného mesta.


          Finančné objemy sú navrhnuté aj na pokračovanie prác na Juhovýchodnom obchvate mesta, na druhú etapu, vybudovanie cesty zo sídliska Juh do mestskej časti Kubra. „V súčasnosti máme spracovanú technickú štúdiu a do konca tohto roku chceme mať spravený projekt pre územné rozhodnutie ako preložku cesty II/507. Táto stavba je na žiadosť mesta zahrnutá do zásobníka projektov Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý má v správe cesty II. a III. triedy. V ďalšom programovacom období v rokoch 2007–2013 bude možné aj takéto stavby financovať z európskych zdrojov,“ konštatuje primátor.


          Do konca roku chce mať samospráva spracovanú štúdiu uskutočniteľnosti vybudovania tzv. premostenia Váhu sever, t.j. v úseku medzi Opatovou a Sihoťou IV smerom ku Skalke. Výhľadovo sa uvažuje, že tento most by po roku 2015 mohol úplne uzavrieť obchvat mesta Trenčín. Aj keď je to vzdialené obdobie, štúdia uskutočniteľnosti by podľa primátorových slov mala určiť, za akých podmienok je realizovateľná a najmä vymedziť koridor na tento most, pretože v danom území sa plánuje aj ďalšia výstavba.


          Spracovávať sa bude aj projekt pre územné rozhodnutie na vybudovanie tzv. novej Nábrežnej ul., ktorá súvisí s modernizáciou železničnej trate a uvoľnením nábrežia. Samospráva ho chce mať do konca roka urobený s využitím dnešného železničného mosta ako cestného s vyústením cez Žabinskú na Bratislavskú ul. Preto predkladá poslancom na schválenie zvýšenie rozpočtu o finančné prostriedky na tento projekt. Rovnako aj na prebudovanie Ul. gen. M. R. Štefánika v úseku od hotela Tatra popri Kasárňach SNP, kde by mal pribudnúť chodník, aby boli kasárne sprístupnené aj od tejto ulice. „To sú hlavné a podstatné veci v rámci cestnej dopravy. Na projekty od obchvatu až po Ul. gen. M. R. Štefánika navrhujeme vyčleniť sumu 7 mil. Sk, aby sa postupne mohli realizovať,“ konštatuje primátor.


          Dôležité zmeny, vychádzajúce zo zmluvy o spolupráci medzi Mestom Trenčín a SAD , a.s. v Trenčíne, komentuje B. Celler slovami: „Chceme zvýšiť dotáciu pre SAD o 8 mil. Sk na 20 mil. Sk. Vykryjeme tak stratu z roku 2005, ktorá sa vytvorila v SAD v rámci prevádzkovania MHD v Trenčíne a upravíme financovanie v roku 2006.“


          Vzhľadom na situáciu, ktorú priniesla posledná zima, chcem mať samospráva do jesene pripravené územie pre objekt pre ľudí bez prístrešia. Zatiaľ je vytypovaných viacero lokalít na umiestnenie unimobuniek v zimnom období, ale k tej, ktorá prejde sitom výberu, treba pritiahnuť inžinierske siete. Do návrhu na zmenu rozpočtu sa preto dostala aj dvojmiliónová položka na infraštruktúru pod tento objekt.


         Rozpočet by sa mal zmeniť aj v oblasti pamiatkovej starostlivosti. „Pri plánovanom predláždení nádvoria farského kostola chceme zvýšiť finančné prostriedky na uskutočnenie geologického prieskumu. Nevyhnutná je aj rekonštrukcia múru mestského opevnenia, kde dochádza k deštrukcii navĺhaním. Múr sa musí zaizolovať a odvodniť farský kostol. Tam by malo dôjsť k zvýšeniu o dva mil. Sk. Čiastkou 5 mil. Sk chceme riešiť odkanalizovanie farského kostola. Navrhujeme zvýšiť rozpočet o 5 mil. Sk na prvú etapu rekonštrukcie evanjelického cintorína. Práce by mali začať v letných mesiacoch,“ približuje návrhy na zmeny v rozpočte v tejto oblasti B. Celler.


          Trenčiansky rozpočet je v posledných rokoch štedrý voči deťom a mládeži. Pocítiť by to mali aj pri terajších zmenách. V oddiele rozvoj obcí – detské ihriská je návrh na zvýšenie čiastky na údržbu detských ihrísk o 600 tisíc Sk, na prevádzku zimného štadióna o 3,4 mil. Sk v prospech mládežníckych družstiev,  materským školám by malo pribudnúť 2,7 mil. Sk. „Tieto peniaze budú použité na odstránenie havarijných stavov na budovách materských škôl, na opravu niektorých tepelných zdrojov a náklady spojené s energiami. Ďalších 710 tisíc, čo je 500 Sk na jedno dieťa, pribudne v každej MŠ na nákup hračiek. Základným školám pribudne 500 Sk na každého žiaka, ktoré budú účelovo použité na nákup nových učebných pomôcok. O 1,2 mil. Sk navrhujeme zvýšiť čiastku pre potreby školských klubov detí. Nesmiem zabudnúť ani na to, že sme získali v pripomienkovom konaní v rámci ministerstva školstva 4 mil. Sk,“ vyratúva najpodstatnejšie návrhy trenčiansky primátor, ktorého teší, že v rámci bežných príjmov sa zvyšuje o 15 mil. Sk príjem z dane z príjmu fyzických osôb, ktorú mesto prevzalo v rámci fiškálnej decentralizácie, nakoľko plnenie je približne o 20 % vyššie ako v roku 2005.


          Mestská rada odporučila zastupiteľstvu odsúhlasiť aj 1,5 mil. Sk ako dotáciu pre Hospic milosrdných sestier na dofinancovanie odkúpenia budovy tak, aby hospic mohol ďalej fungovať bez problémov. V rozpočte bude vyčlenených 6,5 mil. Sk  na odkúpenie mestským zastupiteľstvom už schválených priestorov kina Metro. „Ak by som mal návrh na zmeny v rozpočte zhrnúť do jednej vety, môžem povedať, že nevyhnutné veci, ktorých riešenie si vyžiadal čas, sú do materiálu, pripraveného pre rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva, zakomponované,“ uzatvoril tému B. Celler.+ O otázkach rozvoja cestnej dopravy v Trenčíne B. Celler pravidelne rokuje s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií P. Prokopovičom (vpravo).

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!