Zmena vo vývoze vriec s odpadom v centre mesta

27. 12. 2018

Od 1. januára 2019  sa vrecia s odpadom z centrálnej mestskej zóny budú vyvážať len raz denne. Vrecia je možné vyložiť v čase od 8.00 do 9.00 hodiny. Zberová spoločnosť zabezpečí ich odvoz po 9.00 hodine do 10.00.

Zmena vo frekvencii odvozu potrvá do 31. 3. 2019. V ostatnom období roka, teda od 1. 4. do 31. 12. 2019 bude odvoz zabezpečovaný dva razy denne, tak ako to určuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta o odpadoch.

Centrálna mestská zóna Mestské časti, kde je zber zmesového komunálneho odpadu (KO) pre fyzické osoby – podnikateľov (FOP) a právnické osoby (PO) zabezpečovaný vrecovým systémom sú: Mierové námestie, Štúrovo námestie, ulice Farská, Matúšova, Marca Aurélia, Sládkovičova, Vajanského, časť Hviezdoslavovej ulice, Palackého, Hasičská, Hviezdová, Vojtecha Zamarovského, Jaselská, Rozmarínova a Mariánske námestie (ďalej spoločne ako „centrálna mestská zóna“).

Občania, bývajúci v centrálnej mestskej zóne, majú zabezpečený zber zmesového KO zbernými nádobami o objeme 120 l (resp. 110).

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!