Zmena vo vývoze odpadu z centrálnej mestskej zóny

2. 1. 2018

Od 1. 1. 2018 sa vrecia s odpadom z centrálnej mestskej zóny vyvážajú len raz denne. Zmena vo frekvencii odvozu potrvá do 31. 3. 2018. V ostatnom období roka, teda od 1. 4. do 31. 12. kalendárneho roka býva odvoz zabezpečovaný dva razy denne.


Zber zmesového komunálneho odpadu je v centrálnej mestskej zóne pre fyzické osoby – podnikateľov (FOP) a právnické osoby (PO) zabezpečovaný vrecovým systémom, pričom ide o čierne 100-litrové vrecia označené logom „MARIUS PEDERSEN“.


Vrecia je potrebné si vyzdvihnúť v príslušnom kalendárnom roku, inak nárok zaniká. FOP a PO sú povinné si vyčerpať prednostne nárok na počet vriec, ktorý im vznikol v zmysle prihlásenia sa k poplatku za komunálny odpad (KO) a drobný stavebný odpad (DSO).


V prípade, že potrebujú ešte ďalšie vrecia, môžu si ich zakúpiť podľa potreby v Klientskom centre MsÚ alebo požiadať o zmenu v prihlásení k poplatku za KO a DSO. Označené vrecia sa môžu v centrálnej mestskej zóne vykladať na verejné priestranstvo v čase od 8.00 do 9.00 hodiny. Zberová spoločnosť zabezpečí ich odvoz do 10.00 h.

Do centrálnej mestskej zóny patria: Mierové námestie, Štúrovo námestie, ulice Farská, Matúšova, Marca Aurélia, Sládkovičova, Vajanského, časť Hviezdoslavovej ulice, Palackého, Hasičská, Hviezdová ul., Vojtecha Zamarovského, Jaselská, Rozmarínova a Mariánske námestie. Ide o miesta, kde nie je možné prideliť nádobu na zber zmesového komunálneho odpadu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!