Zíde sa VMČ Stred i Komisia živ. prostredia, dopravy, investícií …

7. 6. 2024

V pondelok, 10. júna 2024, sa o 16.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ (1.poschodie) začne schôdza Výboru mestskej časti Stred.

Program obsahuje návrhy majetkovo – právneho charakteru, ale priestor bude aj na vyjadrenia k otázkam občanov z predchádzajúceho stretnutia VMČ a tiež na ďalšie podnety a pripomienky obyvateľov mestskej časti Stred.

V utorok, 11. júna 2024, sa v sobášnej miestnosti mestského úradu (1.poschodie) uskutoční rokovanie Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania so začiatkom o 16.00 h.

Hlavným bodom programu bude návrh nového cestovného poriadku MHD Trenčín, ku ktorému členovia komisie zaujmú stanovisko.  

Zasadnutia komisií a výborov mestských častí sú verejné!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!